قم، ۱۳۴۴_ تلگراف تشکر به آقای علی صافی گلپایگانی (ورود امام به نجف)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۴۴۵


***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ نامه به خانم فاطمه طباطبایی (خانوادگی)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۵۰۰


***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اعضای جهاد سازندگی یزد (قضایای کردستان ـ سازندگی)
اهم بیانات:
قضایای کردستان نه این است که قابل حل نیست؛ و نه این است که که دولت یا ملت‏‎ ‎‏عجز دارند از اینکه اشرار را سرکوبی کنند. لکن برای اینکه ما ملت کُرد را از خود‏‎ ‎‏می دانیم، چنانچه ملت کُرد هم ماها را از خود می دانند، جدا نیستیم از هم، اگر بخواهیم با‏‎ ‎‏یک شدت زیادی رفتار کنیم، خوب، خوف این است که برادرهای کُرد هم خیلی صدمه‏‎ ‎‏ببینند. ولهذا ما می خواهیم که به طور متوسط، نه ملایمت و نه سختگیری به طور سرکوبی‏‎ ‎‏عمومی این خائنین را بتدریج پاکسازی کنیم، و ان شاءالله می شود این.
باید ملت کُرد بیدار بشود و اینها را معرفی کند؛ و خودش هم کمک کند به قوای‏‎ ‎‏دولتی تا اینها پاکسازی بشوند. و ما نمی خواهیم یک شدتی و یک قدرت فوق العاده ای‏‎ ‎‏عمل بشو که خدای نخواسته برادرهای کُرد ما هم زیر پا بروند، و الاّ برای ما این معنا که‏‎ ‎‏در یک روز و در دو روز حل بکنیم این قضایا را تمام اینها را از بین ببریم، این کاری‏‎ ‎‏ندارد. این محذور هست که برادرها و خواهرهای کُرد ما در آنجا هستند. آنها اگر جدا‏‎ ‎‏بشوند از آنها و آنها را از خودشان جدا بکنند که آنها بروند بیرون شهرها و بروند در‏‎ ‎‏جنگلها، آن وقت ممکن است که ما با یکی دو روز تمام کنیم قضیه را. در هر صورت،‏‎ ‎‏باید برادران کرد ما متوجه باشند که اینها یک طایفه ای هستند اخلال می خواهند بکنند؛‏‎
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۲۵۸ - ۲۶۱


***

جماران، ۱۳۶۰_ پیام تشکر به رئیس جمهور سوریه (تبریک عید سعید قربان)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۲۸۹

***


جماران، ۱۳۶۰_ پیام به پادشاه عربستان سعودی (انتقاد از عملکرد مأموران سعودی)
اهم پیام:
من نمی دانم مسائل و جریاناتی که در کشور شما و حرمین شریفین می گذرد به طور‏‎ ‎‏صحیح به شما گزارش می دهند، یا همچون شعارهای ایرانیان، که در همه جا شعار آنان‏‎ ‎‏مشهور است، برای شما تحریف شده و برخلاف واقع گزارش داده اند. و نمی دانم ائمۀ‏‎ ‎‏جماعات حرمین شریفین از اسلام چه برداشت کرده اند و از حج بیت الله الحرام، که‏‎ ‎‏سرتاسر آن مشحون به سیاست، و سرّ جعل آن قیام انسانها به قسط‏‎ و رفع ستمگریها و‏‎ ‎‏چپاولگریهاست، که سیاست کلی انبیای عظام و خصوص حضرت رسول خاتم‏‎ ‎‏ـ صلوات الله علیه و آله و سلم ـ است چه فهمیده اند که زائرین حرمین شریفین را به اسم‏‎ ‎‏اسلام از دخالت در سیاست و حتی از شعار علیه اسرائیل و امریکا منع و مسلمانان را، به‏‎ ‎‏دلخواه امریکا و اسرائیل و سایر دشمنان اسلام و بر خلاف سیرۀ پیامبر عظیم الشأن اسلام‏‎ ‎‏ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و مسلمانان صدر اسلام، از دخالت در سیاست منع می کنند و‏‎ ‎‏عمداً یا از روی جهالت و غفلت مقدمات سلطۀ اجانب را بر ممالک اسلامی حتی حرمین‏‎ ‎‏شریفین، مهبط‏‎ وحی و مهبط ملائکة الله فراهم می نمایند.
آیا شما از این فجایع که در حرمین شریفین، در مأمن الهی و در جوار قبر رسول الله ‏‎ ‎‏ـ صلوات الله علیه ـ به بار می آید مطلع هستید؟ یا مسائل به صورتی غلط و انحرافی برای‏‎ ‎‏شما ترسیم می گردد، چنانکه از گزارش شعار ایرانیان معلوم می شود. ما در ایران‏‎ ‎‏بپاخاستیم که به امید خداوند قادر متعال مسلمانان جهان را در زیر پرچم توحید و متعهد‏‎ ‎‏به احکام مترقی اسلام جمع، و دست ابرقدرتها را از ممالک اسلامی کوتاه، و مجد‏‎ ‎‏مسلمین صدر اسلام را بازگردانیم، و سلطۀ ظالمانۀ کفار را از بلاد مسلمانان به هم پیچیده‏‎ ‎‏و آزادی و استقلال را به مسلمین بازگردانیم. و امید آن است که دولتهای اسلامی و‏‎ ‎‏خصوص دولت عربستان سعودی، که در مرکز سیاست اسلامی واقع است، با ما هم صدا‏‎ ‎‏و همفکر شوند؛ و هر یک در کشورهای خود شیرینی حمایت بی دریغ ملتها را بچشند، و‏‎ ‎‏همچون دولت مردمی ایران از این نعمت بزرگ الهی بهره مند شوند؛ و به حکم‏‎ ‎‏قرآن مجید با ملتها و دولتهای اسلامی به رحمت و اخوت، و با کفار و غارتگران‏‎ ‎‏بین المللی به شدت و قدرت عمل کنند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۲۹۰ - ۲۹۳

***

. انتهای پیام /*