قم، ۱۳۴۱_ اجازه نامه به آقای سید مهدی لواسانی، در امور حسبیه و شرعیه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۷۹

***

نجف اشرف، ۱۳۵۱_ پیام به عموم مسلمین و دولت های اسلامی و عربی (مصیبت های جانگداز فلسطین)

اهم پیام:

عموم مسلمین را بیش از پیش به تکالیف و مسئولیتهایی که خداوند عالم به‏‎ ‎‏عهدۀ آنها گذاشته است متوجه فرماید؛ مسئولیت حفظ قوانین الهی و عمل به قرآن کریم‏‎ ‎‏که اساس عَوْد‏‎ عظمت و مجد اسلام و مسلمین است مسئولیت حفظ وحدت کلمه و‏‎ ‎‏مراعات اخوت ایمانی که ضامن استقلال ممالک اسلامی و خروج از نفوذ استعمار‏‎ ‎‏است؛ مسئولیت گذشتن از منافع شخصی و فداکاری در راه به دست آوردن آنچه تاکنون‏‎ ‎‏به واسطۀ اختلاف کلمه از دست داده اند؛ مسئولیت سنگین دولتهای ممالک اسلامی در‏‎ ‎‏عمل به قرآن، اسلام و بیرون رفتن از قید استعمار و بودن در خدمت ملت اسلام؛‏‎ ‎‏مسئولیتهایی که در عصر حاضر شاید از اعصار گذشته بیشتر باشد؛ عصری که پنجه های‏‎ ‎‏خبیث استعمار تا اعماق کشورهای اسلامی فرو رفته و با تمام قوا و وسایل ممکنه به‏‎ ‎‏توسط ایادی خود کوشش دارد تفرقه در بین مسلمین و سران ممالک اسلامی ایجاد کند‏‎ ‎‏و با وسایل گوناگون آنها را از تمسک به اسلام و قرآن باز دارد؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۴۵۸ - ۴۶۰

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ نامه به آقای مرعشی نجفی درباره استقامت تا سقوط رژیم

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۵۰۱

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس درباره جنایات شاه و اهداف انقلاب

اهم بیانات:

رئیس اطلاعاتشان آمد پیش من و راجع به اینکه: شما خوب است ایران را‏‎ ‎‏مسلح نکنید، خوب است فعالیت نکنید؛ ما تعهداتی داریم نسبت به دولت ایران، من‏‎ ‎‏گفتم که خوب، شما تعهداتی نسبت به دولت ایران دارید اما من نسبت به آن تعهدی‏‎ ‎‏ندارم؛ و ما هم تعهداتی خودمان داریم نسبت به اسلام و نسبت به ملت خودمان. ما به کار‏‎ ‎‏خودمان ادامه می دهیم، شما هم هر کاری می خواهید بکنید.

من خودم را ملزم می دانم، یعنی ملزم شرعی می دانم، عقلی می دانم، که در یکوقتی‏‎ ‎‏که مردم ایران قیام کرده اند و دارند کشته می دهند، جوانهایشان را گرفته اند، از آنها یک‏‎ ‎‏دسته ای را کشته اند، یک دسته ای را حبس کرده اند، عده ای از علمای ما الآن در حبس‏‎ ‎‏هستند، عدۀ زیادشان در تبعید هستند، و مردم همه از بچۀ کوچک تا پیرمرد ایستاده اند‏‎ ‎‏الآن در مقابل دستگاه شاه و همه با یک صدا می گویند ما شاه را نمی خواهیم، همه مسئول‏‎ ‎‏می شویم برای این ملت. و این ملت ـ هر ملتی ـ حق دارد خودش تعیین کند سرنوشت‏‎ ‎‏خودش را. این از حقوق بشر است که در اعلامیۀ حقوق بشر هم هست. هر کسی، هر ملتی‏‎ ‎‏خودش باید تعیین سرنوشت خودش را بکند، دیگران نباید بکنند. این ملت ما هم الآن‏‎ ‎‏همه ایستاده اند و می خواهند سرنوشت خودشان را تعیین کنند.‏

حرف ما این است. ما یک کلمه حرف داریم و آن این است که اینهایی که نشسته اند‏‎ ‎‏سر این خوان یغما، که اسمش ایران است، و هرکس از هر طرف آمده است، هر مملکتی‏‎ ‎‏از هر طرف آمده است، دارند از این خوان یغما می خورند و این ملت ما کنار این دارد‏‎ ‎‏گرسنگی می خورد، ما می گوییم این نباشد. ما می گوییم یک مملکتی ما داریم، نفت‏‎ ‎‏دارد، مخازن دیگر دارد، غنی است مملکت ما، این مملکت را برای خودمان بگذارید.‏‎ ‎‏خودمان کارهایش را می کنیم.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۵۰۲ - ۵۱۰

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم به آقای محمد علی امینیان (لزوم اقامت و انجام فعالیت های دینی در رشت)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۲۶۲

***

قم، ۱۳۵۸_سخنرانی در جمع روحانیون تجریش (مقابله با دشمن ـ رعایت موازین شرعی)

اهم بیانات:

اسلام برای همه است، و اسلام به نفع‏‎ ‎‏جامعۀ مستضعفین است. لکن مع الأسف اینها باز نفهمیده اند. نه اسلام را فهمیدند؛ و نه به‏‎ ‎‏مستضعفین.

در کردستان برادرهای ما هستند و اگر بخواهیم‏‎ ‎‏شدت عمل انجام بدهیم ممکن است این برادرها خدای نخواسته یک صدماتی ببینند،‏‎ ‎‏اگر این ملاحظه نبود، در دو روز اینها کَلَکشان کَنده می شد. لکن مع الأسف چون مخلوط‏‎ ‎‏به مردم هستند، از این جهت نمی شود آن شدت عمل را ‏‏[‏‏به خرج‏‏]‏‏ داد، مگر اینکه اینها‏‎ ‎‏پناهنده بشوند به کوهها و پناهنده بشوند به جنگلها، که آن وقت با شدت عمل با ایشان‏‎ ‎‏عمل می شود.

الآن یک وقتی است که در یک حالی ما هستیم که اسلام بین این است، که درست‏‎ ‎‏جلوه بکند؛ که اگر درست جلوه بکند ـ امید این هست که همه رو به او بیاورند. و اگر ما‏‎ ‎‏نتوانیم یک همچو کاری انجام بدهیم و خدای نخواسته یک طور دیگری بشود، خوب،‏‎ ‎‏شکست می خوریم. و شکست، شکست همیشگی است؛ نه شکست موقت. اگر ما حالا‏‎ ‎‏نتوانیم یک کاری انجام بدهیم، دیگر هیچ وقت نمی توانیم انجام بدهیم.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۲۶۳ - ۲۶۶

***

. انتهای پیام /*