نجف اشرف، ۱۳۴۹_ اجازه نامه به آقای سید مهدی طباطبایی، در امور حسبیه و شرعیه
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۳۰۴


***


نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام به زائران بیت الله الحرام (گرفتاری های ملت ایران)
اهم پیام:
اکنون که موسم حج بیت الله الحرام است و مسلمین از اطراف جهان به زیارت خانۀ‏‎ ‎‏خدا آمده اند، لازم است در خلال اعمال شریفۀ حج به یکی از بزرگترین فلسفۀ این‏‎ ‎‏اجتماع عظیم توجه داشته و به وضع اجتماعی و سیاسی کشورهای اسلام رسیدگی کرده و‏‎ ‎‏از گرفتاریهای برادران ایمانی خود مطلع گشته و در رفع آن حسب وظیفۀ اسلامی و‏‎ ‎‏وجدانی کوشش کنند. اهتمام به امر مسلمین، از فرایض مهمۀ اسلام است.
اکنون که در سالهای اخیر، ملت بیدار شده و برای احقاق حق خود بپاخاسته و‏‎ ‎‏فریاد مظلومانه اش بلند شده است، جواب آنها با مسلسل و تانک و توپ داده می شود.‏‎ ‎‏قتل عامهایی که در این چند ماه اخیر در شهرهای ایران رخ داده، روی تاریخ را سیاه‏‎ ‎‏نموده. شاه با تمام قوای جهنمی به پشتیبانی امریکا به جان مردم مظلوم افتاده؛ ایران اکنون‏‎ ‎‏به شکل قبرستانی مبدل و اعتصابات عمومی سرتاسر کشور را فرا گرفته، و شاه در این‏‎ ‎‏نفسهای آخرش می خواهد از این ملت مستضعف انتقام بگیرد. سایۀ شوم حکومت‏‎ ‎‏نظامی بر سر ملت برقرار و دست کماندوهای مزدور برای قتل بزرگ و کوچک و زن و‏‎ ‎‏مرد باز است.‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۴۳ - ۴۴


***


جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع گروهی از خانواده های شهدا (توطئه سازمان عفو بین الملل)
اهم بیانات:
شما در کجا می توانید در غیر سایۀ اسلام و تربیت اسلامی، چنین جوانهایی و چنین‏‎ ‎‏بازماندگان از جوانهای شهید، پیدا بکنید؟ اینها در عین حالی که جوانان خودشان را از‏‎ ‎‏دست داده اند و در جبهه ها خاندان خودشان را از دست داده اند و آواره شده اند،‏‎ ‎‏مع ذلک، ایستاده اند و شجاعانه در مقابل دشمنها ایستاده اند و برای فداکاری حاضرند.‏
بوقها هر چه می خواهند بگویند. مفسدین هر چه می خواهند عمل کنند. انفجارها هر‏‎ ‎‏چه می خواهد بشود. آتش سوزیها هر چه می خواهد بشود. همۀ اینها را این ملت رزمندۀ‏‎ ‎‏بزرگ تحمل می کند و به پیش می رود.
شماها باید با هم دست به دست هم بدهید و این بچه ها را تربیت کنید به‏‎ ‎‏تربیت اسلامی. شما ببینید که اسلام بود که شما را از شرّ قدرتها و از سلطۀ قدرتها نجات‏‎ ‎‏داد. تعلیمات اسلام است که شما را آنطور پایدار می کند که در مقابل همۀ مشکلات‏‎ ‎‏ایستادید. هدف مخالفین شما این است که بچه های شما را از اسلام منحرف کنند.‏‎ ‎‏جوانهای شما را از اسلام منحرف کنند.
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۳۱۳ - ۳۱۹


***


جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع گروهی از خانواده های شهدا (توطئه سازمان عفو بین الملل)
اهم بیانات:
در رژیم گذشته، ما‏‎ ‎‏خودمان را گم کرده بودیم و آنها‏‎ هر کاری که می خواستند کردند و به ما تزریق کردند‏‎ ‎‏که شما توانایی انجام کارها را ندارید و دانشمندان ما از آنها توسری می خورند. و این بود‏‎ ‎‏وضع ما، و مردم ما هم می گفتند: برای چه کسی کار بکنیم؛ چون همه چیز ما وابسته است.‏‎ ‎‏و مصیبت بالاتر این بود که جوانان ما با دستور مستشاران خارجی عمل می کردند و‏‎ ‎‏منافعشان به جیب اجانب می رفت.
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۶۲


***


جماران، ۱۳۶۶_ حکم به آقای علی رازینی (صرف اموال مجهول المالک برای خانواده زندانیان)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۴۰۱


***

. انتهای پیام /*