نجف اشرف، ۱۳۵۰_ اجازه نامه به آقای غلام رضا عرفانیان، در امور حسبیه و شرعیه
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۳۸۹


***


نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با روزنامه فیگارو و تشریح اوضاع آینده ایران
اهم بیانات:
مخالفین رژیم ایران و قیام کنونی، قربانی تبلیغاتی هستند که آنها را از طبیعت خود‏‎ ‎‏بیگانه می سازد. ما وقتی از اسلام صحبت می کنیم، به معنی پشت کردن به ترقی و پیشرفت‏‎ ‎‏نیست، بلکه عکس آن صحیح است. به عقیدۀ ما اساساً اسلام یک مذهب ترقیخواه‏‎ ‎‏است، ولی ما دشمن رژیمهایی هستیم که تحت عنوان تجددخواهی، روش دیکتاتوری‏‎ ‎‏و ظلم را در پیش می گیرند.
‏‏رژیم شاه، با اقلیتهای مذهبی رفتاری بهتر از رفتار با مسلمانان ندارد. ما طبیعتاً نسبت به‏‎ ‎‏عقاید مذهبی دیگران، بیشترین احترام را پس از سرنگونی دیکتاتوری و استقرار یک‏‎ ‎‏رژیم آزاد می گذاریم، شرایط حیات برای اکثریت مسلمان و اقلیتهای مذهبی بسیار‏‎ ‎‏خوب خواهد شد.‏
در مورد ارتش آنچه اساسی است ساخت آن است که با رهبری و سلسله مراتبش‏‎ ‎‏مشخص می شود، و تاکنون ارتش تحت رهبری ای است که در واقع امریکایی است. این‏‎ ‎‏ارتش حتی در کادرهای بالا توسط مستشاران و تکنیسینهای امریکایی اداره و تربیت‏‎ ‎‏شده است، ولی در میان افسران و سربازان تاکنون نشانه های بارزی از بیداری در برابر‏‎ ‎‏مبارزات مردمی دیده شده است. فراموش نکنید که اینها قبل از هر چیز ایرانی هستند و به‏‎ ‎‏هنگام زد و خورد، رویاروی آنان، ایرانی های دیگری قرار دارند. در مواردی دیده شده‏‎ ‎‏است که تظاهرکنندگان به جای آنکه به سوی سربازان سنگ پرتاب کنند، گل هدیه‏‎ ‎‏کردند و بسیاری از سربازان را دیده اند که پس از آنکه به آنان گل هدیه شده، گریسته اند‏‎ ‎‏و در چند مورد سربازان پس از تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان خودکشی کرده اند.
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۱ - ۴


***


نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس درباره ابعاد انسان ساز مکتب اسلام
اهم بیانات:
یک فاجعه ای برای اسلام از اول تا حالا بوده، و‏‎ ‎‏آن فاجعه اینکه اسلام را نشناخته اند. کسانی که بحث از اسلام کردند، چه در سابق و چه‏‎ ‎‏در لاحِق، اینها اسلام را با همۀ ابعادش نشناختند. هر کسی یک بُعدی از ابعاد اسلام را در‏‎ ‎‏آن نظر کرده است و همۀ مطالبی که در اسلام بوده است و در قرآن کریم بوده است، به‏ همان معنایی که خودش ادراک کرده، برگردانده.
اسلام یک مکتبی است که برای انسان سازی آمده، و ما باید ببینیم که این انسان، که به‏‎ ‎‏قول بعضی ماهیتِ ناشناخته است، این انسان چه ابعادی دارد و چه احتیاجاتی دارد؟ و‏‎ ‎‏اسلام که برای انسان سازی آمده است.
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۵ - ۱۲


***


قم، ۱۳۵۸_ بیانات خطاب به هیأت فلسطینی (لزوم اتحاد مسلمین)
اهم بیانات:
تمام این گرفتاریهایی که در‏‎ ‎‏این مدت طولانی برای برادرهای ما در قدس پیدا شده است، در اثر سهل انگاری‏‎ ‎‏رؤسای اعراب بوده است. و من بیش از بیست سال در خطابه هایم، در گفتارم به اینها‏‎ ‎‏توصیه کردم، به سران دولتها که این اختلافات محلی جزئی را کنار بگذارند، و برای‏‎ ‎‏اسلام و برای پیشبرد اهداف اسلام با هم همفکری کنند و با هم اتحاد داشته باشند.
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۲۷۱ - ۲۷۳


***


جماران، ۱۳۶۰_ بیانات در جمع اعضای شرکت کننده در کنفرانس بین المجالس (صدور انقلاب)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۳۰۷


***


جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع ائمه جمعه سراسر کشور (اهمیت نماز جمعه ـ وظایف ائمه جمعه)
اهم بیانات:
من امیدوارم که این نماز جمعه در ایران، آن محتوای اصیل خودش را ، که در صدر‏‎ ‎‏اسلام داشته است، احیا کند. و قهراً می رود به سایر جاها؛ قهری است مسئله. وقتی‏‎ ‎‏مسلمین دیدند که این مسئلۀ صحیحی است که از آن غافل بوده اند، آنها هم کم کم ـ ولو‏ ‏دولتهایشان هم نخواهند ـ می کنند این کار را.
ما تاریخ صدر اسلام را می بینیم که آنهایی که برای خدا کار می کردند با چه مشکلاتی‏‎ ‎‏روبرو بودند، خود پیغمبر باچه مشکلاتی روبرو بود، حضرت امیر با چه مشکلاتی روبرو‏‎ ‎‏بود. قرآن چقدر شکایت می کند از مردمی که حاضر نیستند که به جنگ بروند، حاضر‏‎ ‎‏نیستند که ـ عرض می کنم ـ کمک بکنند. خود پیغمبر چقدر در این امر گرفتاری داشت،‏‎ ‎‏حضرت امیر چقدر صحبت می کرد در این امور، حتی گاهی نفرین می کرد که اینها حاضر‏‎ ‎‏نیستند به هیچ کاری. بحمد الله که اینجا بدون نفرین، مردم حاضر ‏‏[‏‏ند‏‏]‏‏ و حاضر به احسن‏‎ ‎‏[‏‏وجه‏‏]‏‏ بودند. چیزی است که خدا کرده است؛ نعمتی است که خدا به ما داده است. همۀ‏‎ ‎‏ملت ما الآن همه جور حاضرند. و ما تبلیغات سوء را باید خنثی کنیم؛
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۳۷ - ۴۸


***

. انتهای پیام /*