این عواطفی که من از اقشار ملت می بینم، عواطفی که آنها را وادار می کند از راههای‏‎ ‎‏دور؛ از بختیاری، از شمال اینجا آمدند، تحمل زحمات کردند در این هوای سرد، در این‏‎ ‎‏راههای دشوار، این عواطف، یک باری است بر دوش من. من نمی دانم چه طور از زیر‏‎ ‎‏بار این عواطف بیرون بیایم. امروز یک عکسی پیش من از یک جوانی فرستادند که او‏‎ ‎‏نزدیک دانشگاه شهید شده است و وصیت کرده بوده است که اگر من، فلانی‏ را‏‎ ‎‏ندیدم، این عکس را برای او بفرستید، و من از دیدن این عکس و باز عکسهای دیگری‏‎ ‎‏که از جوانهای ما در این راه شهید شدند باز احساس یک سنگینی می کنم. بر دوش من‏‎ ‎‏سنگین است این عواطف و آن چیزی که همۀ سنگینیها را سبک می کند، این است که ما‏‎ ‎‏از خدا هستیم و به سوی او می رویم.‏ راه، راه خداست. شما از بختیاری که حرکت‏‎ ‎‏کردید تا اینجا برای خدا بوده است. من مطرح نبودم، خدا مطرح بوده. و آن آقایان که از‏‎ ‎‏شمال آمده اند، آنها هم راه را که طی کرده اند، راه خدا بوده است، برای خدا بوده است.‏‎ ‎‏آن چیزی که سهل می کند مشکلات را، این است که ما برای اسلام تحمل زحمت‏‎ ‎‏می کنیم. ما از موالی خودمان، از آقایان خودمان، از اولیای خودمان، از معصومین‏‎ ‎‏خودمان تبعیت می کنیم. ما از رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ تبعیت می کنیم. آنها‏‏هم تحمل مشاق‏ زیاد کردند. مشقتهایی که برای ما شاید ممکن نیست که تحمل کنیم.‏‎ ‎‏آن قدری که پیغمبر خدا تحمل مشقت برای خدا کرد، ماها نمی توانیم. لکن ما هم‏‎ ‎‏قطره ای هستیم از این دریای بی پایان، به اندازه ای که یک قطره، یک ذره می تواند‏‎ ‎‏فداکاری کند، باید فداکاری کنیم. این اسلام است و قرآن است و خدا. ‏

صحیفه امام جلد ۱۱ ص ۵۱۱

. انتهای پیام /*