‏‏
نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند (جمهوری اسلامی متکی به قانون اسلام است)
اهم بیانات:
‏‏جمهوری، به همان معنایی است که همه جا جمهوری است. لکن این جمهوری بر‏‎ ‎‏یک قانون اساسی ای متکی است که قانون اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود‏‎ ‎‏اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان‏‎ ‎‏جمهوری است که همه جا هست.‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۴۷۹

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با خبرنگار آلمانی (سرمایه آلمان و مردم در حکومت اسلامی)
اهم بیانات:
‏‏این حرفهایی که راجع به زنان و یا مسائل دیگر شنیده اید، اینها هم تبلیغات شاه و‏‎ ‎‏اشخاص مغرض است. زنها آزاد هستند و در تحصیل هم آزاد هستند، در کارهای دیگر‏‎ ‎‏هم آزادند، همان طور که مردها آزادند. حالاست که نه زن آزاد است و نه مرد.‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۴۸۰

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با نشریۀ البیرق (چگونگی برگزاری رفراندم ـ عدم احتیاج به شوروی)
اهم بیانات:
راجع به شوروی، ما احتیاجی به کمک او نداریم و همان طور که از امریکا کمک قبول‏‎ ‎‏نمی کنیم، از شوروی هم کمک قبول نخواهیم کرد. اما راجع به امریکا، امریکا البته‏‎ ‎‏همیشه مصالح خودش را ملاحظه می کند ولکن ملت دیگر به امریکا اعتنا نمی کند و شاه‏‎ ‎‏باید برود و غیر از این هیچ راهی نیست، چه امریکا و شوروی بخواهند یا نخواهند.‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۴۸۱ - ۴۸۲

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع پرسنل کلانتری تهران (ایجاد حالت اطمینان و امنیت در مردم)
اهم بیانات:
یک ملتی که از یک شخصی اینهمه رنج برده و از پدرش آنهمه رنج برده است،‏‎ ‎‏آنهمه خیانت دیده است، خوب این احتمال را می دهد که این پسر هم پسرِ همان پدر‏‎ ‎‏است؛ چنانچه این پدر هم پسرِ همان پدر بود و از خطاهای ملت ما این بود که گذاشتند‏‎ ‎‏این پسر بعد از آن پدر بیاید سلطنت کند. و بسیار آسان بود آن وقت اگر پیشنهاد می کردند‏‎ ‎‏به این متفقین، و آن وقت می ایستادند می گفتند ما این را نمی خواهیم. آن وقت بسیار‏‎ ‎‏آسان بود که ایشان نباشند. خوب، این پسرْ پسرِ همین پدر است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۴۸۳ - ۴۹۶

***

قم، ۱۳۵۸_ پیام تشکر به آقای سید عبد الله شیرازی (حمایت از اشغال لانۀ جاسوسی)
‏‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۴۵

***

جماران، ۱۳۶۴_ حکم تفویض بخشی از اختیارات فرماندهی کل قوا به وزیر کشور
‏‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۴۲۰

***

. انتهای پیام /*