‏‏شما برادرها! که از راه دور آمده اید اینجا، و الآن هم در رنج هستید توی این آفتاب‏‎ ‎‏گرم و سوزان، توجه تان را باید معطوف کنید به اینکه مبادا این اشخاص مفسده جو و‏‎ ‎‏توطئه گر که می خواهند جدایی بیندازند ما بین عرب و عجم، ما بین کُرد و تُرک و عرب،‏‎ ‎‏و سایر چیزها، نبادا موفق بشوند به اینها. حیله های اینها را خنثی کنید. وقتی بنا شد که همۀ‏‎ ‎‏خطبای عرب و عجم در منابر گفتند ما همه برادر هستیم و همه اهل قرآن هستیم و همه‏‎ ‎‏اهل اسلام هستیم، دیگر حرفی باقی نمی ماند که اینها توطئه بکنند و بخواهند که این‏‎ ‎‏قانون اساسی، تأسیس آن درست نشود. باید دقت کنید، توجه کنید به اینکه در یک‏‎ ‎‏همچو موقعی همۀ اذهانتان متوجه به این باشد که قانون اساسی درست از کار درآید و‏‎ ‎‏اسلامی باشد. سرنوشت همۀ ما بر قانون اساسی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ و بعد هم مجلس خبرگان؛ و بعد‏‎ ‎‏هم مجلس شورا، که ملی باشد؛ مثل سابق نباشد که تحت فرمان دیگران باشد.‏

‏     بنابراین، آن چیزی را که من از شماها خواهش می کنم این است که گوش به حرف‏‎ ‎‏اینهایی که الآن می خواهند تفرقه بیندازند ندهید، توجهتان به مقصد باشد، توجهتان به‏‎ ‎‏پیشرفت اسلام باشد. همۀ قشرهای ملت، الاّ نادری که انحراف از اسلام دارند، با شما و با‏‎ ‎‏هم هستید. همه باید دست برادری به هم بدهید و این توطئه ها را خنثی کنید.‏


 صحیفه امام جلد ۹ ص ۱۱۲

. انتهای پیام /*