‏‏
نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با خبرگزاری لیبی درباره ادعاهای شاه
اهم بیانات:
‏‏نظر ما این است که شاه دروغ گفته است. ما اگر نظر نداشته باشیم که تمام اقطار اسلام‏‎ ‎‏یکی بشود، اینچنین نظری نداریم که ایران از هم جدا بشود اینها تبلیغاتی است که شاه‏‎ ‎‏می کندو واقعیت ندارد.‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱ - ۳

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره نظام سلطنتی و مطرود بودن آن
اهم بیانات:
به حَسَب قانون اساسی ملت رأی به ایشان ندادند، برای اینکه ملت اجتماع بر این معنا‏‎ ‎‏ـ همه مان می دانیم که ـ نکردند که یک رأیی بدهند به ایشان. ما فرض می کنیم که آنها‏‎ ‎‏رأی داده باشند؛ یعنی آن طبقۀ جلویی که زمان رضاخان بودند، آن طبقه ای که زمان‏‎ ‎‏رضاخان بود، الآن از آنها نیست الاّ چهارتا، پنج تا، ده تا، صدتا پیرمرد که اینها ملت ایران‏‎ ‎‏نیستند. الآن ملت ایران را این طبقه ای که الآن موجودند تشکیل کرده اند. خوب، ما از این‏‎ ‎‏طبقه ای که موجودند ـ که اینها ملت هستند، آنها دیگر حالا ملت ایران نیستند، یعنی‏‎ ‎‏آنهایی که رفتند و فوت شدند ملت ایران نیستند، پدران ما ملت ایران نیستند، ملت ایران‏‎ ‎‏الآن ماها هستیم که موجود هستیم ـ ماهایی که موجود هستیم، شما در تمام ایران بگردید‏‎ ‎‏ببینید که کی رأی داده است به ایشان تا اینکه این ماده قانون منطبق باشد که عبارت است‏‎ ‎‏از اینکه سلطنت موهبتی است الهی که ملت اعطا می کند به شخص سلطان.
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴ - ۱۴

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اعضای بنیاد مسکن قم (پیامدهای همکاری مردم با یکدیگر)
اهم بیانات:
کارهای شما از جهات مختلف ارزش دارد. یکیش همین است که رسیدگی به‏‎ ‎‏حال مستضعفین ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ اینهایی که در سالهای طولانی در رنج بودند. در عذاب بودند.‏‎ ‎‏این خودش یک مسئله ای است که هر کس که اعانت کند به یک مؤمنی، مثل این است که‏ ‏به خدا اعانت کرده باشد. یکی هم اینکه شماها بروید کار انجام بدهید. شماها راه بیفتید‏‎ ‎‏در دهات و در جاهای دیگر، و جاده سازی کنید با اینکه کار شما مثلاً نیست. ... همین که‏‎ ‎‏شما می روید آنجا و آنها می بینند که از شهرها اشخاصی آمدند برای رسیدگی به حال‏‎ ‎‏آنها، همین یک ارزشی خودش دارد. یک ارزش دیگر این است که آنها را تقویت‏‎ ‎‏می کند. روح آنها تقویت می شود.‏
‏‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۶۹ - ۷۲

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (منشأ مخالفت های دشمن با روحانیت)

اهم بیانات:
من به همۀ ملت این سفارش را می کنم. به همه ملتهایی که در دنیا هستند سفارش‏‎ ‎‏می کنم. به همۀ ملتهایی که در آتیه خواهند آمد سفارش می کنم، که اساس این است که‏‎ ‎‏اسلام مخالف با مقاصدشان است. و اسلام باید یا نباشد یا چنانچه یک صورتی باشد به‏‎ ‎ دست اشخاصی باشد که از اسلام هیچ اطلاعی ندارند. یک آیه از قرآن را می گیرند،‏‎ ‎‏یک جمله از نهج البلاغه را می گیرندو به دیگرهایش هیچ کاری ندارند. و باآن یک‏‎ ‎‏جمله می خواهند نهج البلاغه و قرآن کریم و اسلام را از بین ببرند. این جملاتی که از‏‎ ‎‏دهان بعضی از این منحرفین در می آید، در دیوارهای عراق این جملات هست. ـ همین‏‎ ‎‏حزب بعث کافر ـ این جملاتی که این اشخاص منحرف در اینجا ذکر می کنند، در‏‎ ‎‏دیوارهای نجف هم، در دیوارهای سایر بلاد هم، در کربلا هم بعضیهایشان را من خودم‏‎ ‎‏دیدم.
تا امروز شما هیچ انقلابی را پیدا نخواهید کرد که مثل انقلاب ایران پرثمر و کم ضایعه‏‎ ‎‏[‏‏باشد‏‏]‏‏ انقلابها که می شده است یک میلیون جمعیت را یک وقت می گذاشتند جلو‏‎ ‎‏مسلسل می کشتند. تمام مطبوعات از بین می رفت. تمام حزبها را تعطیل می کردند و‏‎ ‎‏سرانشان را حبس می کردند. در یک نوشته ای که چند وقت پیش از این پیش من آورد،‏‎ ‎‏که حالا درست هم همه اش را یادم نیست، نوشته بود که یک میلیون کشته و یک میلیون و‏‎ ‎‏نیم هم حبسی. تمام روزنامه ها تعطیل. یک روزنامه، دو تا روزنامه دولتی هَستش. تمام‏‎ ‎‏درها را در اول انقلاب می بندند به روی خودشان و مشغول می شوند به جنایت.‏
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۳۵۷ - ۳۶۸

***

جماران، ۱۳۶۱_ پیام به رزمندگان اسلام در قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع)؛ (تبریک پیروزی رزمندگان)


‏‏بسم الله الرحمن الرحیم

‏‏ از قول من به کلیۀ رزمندگان اسلام بویژه رزمندگانی که در منطقۀ عملیات قرارگاه‏‎ ‎‏حمزه سیدالشهدا ـ علیه السلام ـ با دشمنان اسلام مبارزه می کنند تبریک بگویید. اسلام و‏‎ ‎‏مسلمانان متعهد، به این پیروزیهای چشمگیر شما چشم دوخته اند، و از یاد هیچ یک از ما‏‎ ‎‏نخواهید رفت. شما فرزندان عزیز ملت هستید. فتحی که به دست شما صورت گرفت،‏‎ ‎‏برای ملت سرافرازی بود. امیدوارم این پیروزی تا آخرین مرحله موفق باشد. سلامت و‏‎ ‎‏سعادت تمام رزمندگان را از خداوند خواهانم و از دعا شما را فراموش نخواهم کرد.‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۹۴


***

. انتهای پیام /*