قرآن کتاب انسان سازی است؛ می خواهد آدم درست کند. یک‏‎ ‎‏آدم اگر موافق تعلیم قرآن درست شود، یکوقت می بینید که یک «مدرس»‏ از کار‏‎ ‎‏درمی آید که یک مدرس مثل یک گروه است؛ جلوی قدرت رضاشاه، آن قدرت‏‎ ‎‏شیطانی می ایستد تنها؛ با پیرمردیِ خودش می ایستد، جلویش را می گیرد و جلوی‏‎ ‎‏شوروی که می خواستند به ایران حمله کنند، ... می گیرد. اینها هم، خارجیها هم از انسان‏‎ ‎‏می ترسند و لهذا دانشگاهی ها را می خواهند نگذارند از آنها انسان پیدا بشود؛ و مدارس‏‎ ‎‏ما را هم می خواستند نگذارند. و همه اش را می خواستند به هم بزنند و مساجد را به هم‏‎ ‎‏بزنند ـ همه چیز را.‏

صحیفه امام جلد ۷ ص ۴۱۵

. انتهای پیام /*