‏‏

نجف اشرف، ۱۳۴۴_ نامه تشکر به علما و روحانیون اصفهانی مقیم قم (ورود به نجف)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۲۷۶

***

نجف اشرف، ۱۳۵۶_ نامه تشکر به آقای سید علی نقی طبسی حائری (شهادت سید مصطفی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۲۸۳

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون کانادا درباره تظاهرات عاشورا

اهم بیانات:

‏‏تمام ملت رأی دادند که شاه نباید باشد و باید دنیا این معنی را بداند که شاه به هیچ وجه‏‎ ‎‏دیگر قانونیت ندارد. قبلاً هم نداشت ولی ملت دیروز و امروز اعلام کردند، اعلام‏‎ ‎‏عمومی کردند که شاه باید برود و شاه را نمی خواهند.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۲۰۳

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با خبرنگار امریکایی «یو.پی» درباره آزادی زندانیان سیاسی

اهم بیانات:

‏‏استعفا که معنی ندارد. شاه باید کنار برود. برای اینکه به واسطۀ رأی ملت شاه نشده است‏‎ ‎‏تا استعفا بدهد. او باید کنار برود. بعد از کنار رفتن او، ما جمهوری اسلامی متکی به آرای‏‎ ‎‏عمومی و قوانین اسلام برقرار خواهیم کرد.‏

اسلام پیشرفته ترین حکومت را دارد‏‎ ‎‏و به هیچ وجه حکومت اسلام با تمدن مخالفتی نداشته و ندارد. اسلام خود از پایه گذاران‏‎ ‎‏تمدن بزرگ در جهان بوده است. هر کشوری که به قوانین اسلام عمل نماید بدون شک‏‎ ‎‏از پیشرفته ترین کشورها خواهد شد. ما امیدواریم که با پیروزی خود، این مطلب را به‏ ‏جهان ثابت کنیم. ما با حفظ استقلال با تمام کشورها روابط دوستانه خواهیم داشت.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۲۰۴ - ۲۰۵

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با تلویزیون «سی.بی.اِس» درباره تظاهرات تاسوعا وعاشورا

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۲۰۶ - ۲۰۷

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ گفتگو با نمایندگان دولت فرانسه درباره آزادی بیان و فعالیت در فرانسه

اهم بیانات:

در مورد فرار سربازان؛ باید‏‎ ‎‏بگویم قضیۀ سربازی، هر وقت این امر قانونی باشد و دولت هم قانونی باشد و مطابق با‏‎ ‎‏آرای ملت، سربازگیری را باید خودش اعلام کند که بیایند خدمت کنند. ایران،‏‎ ‎‏مع الأسف نه مجلس قانونی دارد، نه شاه قانونی و نه دولت قانونی. مع ذلک سربازها را با‏‎ ‎‏سرنیزه به سربازخانه می برند. ما اعتقاد داریم که شاه و دولت، غاصب است و اعتقاد‏‎ ‎‏داریم که سرنوشت ما باید در دست خودمان باشد؛ و اینها با زور سرنیزه حکم می کنند.‏‎ ‎‏ریشۀ اختلاف ما با شما، در همان اظهار عقیده است. سرباز، در یک دولت غاصب سرباز‏‎ ‎‏نیست. در یک دولتی که شاه غاصب است و بر تمامی مصالح ملت قیام کرده است، شاه‏‎ ‎‏یاغی است؛ نه یک دولت غاصب است؛ لذا یک قیام مسلحانه هم شورش نیست؛ بلکه‏‎ ‎‏ضد شورش است... . اگر دولت فرانسه مایل نیست ما حرف حقمان را بزنیم ـ حرف خود‏‎ ‎‏را که همه آزادند حرف حقشان را بزنند، نگوییم ـ ما با ناراحتی به جای دیگر منتقل‏‎ ‎‏می شویم.‏

به نظر من، دولت فرانسه در این امر در اشتباه است: «مسئله امر به شورش است،‏‎ ‎‏قرار شورش است»، امر به قیام مسلحانۀ ضد شورش است؛ برای فلج کردن شورش است.‏‎ ‎‏دولت فرانسه از شاه جانبداری می کند و این اشتباه است. باید از ملت پشتیبانی کند؛ شاه‏‎ ‎‏رفتنی است، شاه نخواهد ماند. ملت می ماند؛ اصل ملت است. شاه جانی است، و برای‏‎ ‎‏حیثیت فرانسه ضرر دارد که از یک جانی طرفداری کند. فرانسه که آزادیخواه است، در‏‎ ‎‏برابر مظلومان و آزادیخواهان می گوید فریاد نزنید، تا آنها جنایت خود را بکنند؛ این‏‎ ‎‏برخلاف مصالح فرانسه است و فرانسه باید مصالح آتی خود را ببیند.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۲۰۸ - ۲۱۰

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره تظاهرات تاسوعا و عاشورا

اهم بیانات:

یک مطلبی که به ارتش می خواهم بگویم، به ارتش ایران می خواهم بگویم و امید‏‎ ‎‏است که برسد به آنها، این است که این جوانهای، از صاحب منصبانی که ـ من می دانم که‏‎ ‎‏اینها محروم هستند ـ آن صاحب منصبهای پیری که از سابق بودند، خصوصاً از آنهایی که‏‎ ‎‏از زمان رضاشاه بودند با شاه ـ اگر باشند ـ آن پیرها را شاه سیر کرده است! آنها موافقند و‏‎ ‎‏این کُشت و کشتار هم به دست آنها واقع شده است، چه در حکومتِ نظامی چه در دولتِ‏‎ ‎‏نظامی. ما از آن پیرها دیگر مأیوس هستیم؛ آنها را گفتیم که اسمائشان را ثبت کنند و در‏‎ ‎‏دولت اسلامی آنها به مجازات خودشان ان شاءالله می رسند ‏‏[‏‏ان شاءالله حضار‏‏]‏‏ و اما‏‎ ‎‏صاحب منصبهای جوان که آن رتبه ها را ندارند، یعنی به آنها ندادند، یعنی آنها را در یک‏‎ ‎‏رتبۀ پایین نگه داشتند که زیردست آن بزرگها باشند که آن بزرگها نوکر رسمی امریکا یا‏‎ ‎‏شوروی هستند و برای آنها خدمت می کنند و برای شاه هم به دست دوم خدمت می کنند‏‎ ‎‏و آنها را از پول نفت ما سیر کردند، آنها چون سیر شدند و از نعمت این ملت به دست شاه‏‎ ‎‏سیر شدند، اینها ولی نعمت خودشان را شاه و امریکا می دانند، ما از آنها مأیوس هستیم؛ و‏‎ ‎‏اما طبقۀ جوان که مهم در ارتش این طبقه هستند، اینها را من تنبه به آنها می دهم که شما‏‎ ‎‏جوانید، شما باز وقت زندگی تان مانده است، وقت کارتان مانده است، وقت خدمتتان به‏‎ ‎‏ملت مانده است، شما برگردید به این ملت و خدمت به ملت بکنید و رها کنید این‏‎ ‎‏دستگاهی که الآن شما می دانید که برخلاف قانون است، برخلاف اسلام است؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۲۱۱ – ۲۱۷

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره تظاهرات تاسوعا و عاشورا

اهم بیانات:

اسلام همان طوری که‏‎ ‎‏فقط احکامی ظاهری راجع به افراد باشد نیست؛ همین طور همۀ اسلام عبارت از قیام و‏‎ ‎‏نهضت و اینها هم نیست. اسلام خیلی جهات دارد و کسی که بخواهد اسلام را بشناسد،‏‎ ‎‏همۀ جهاتی که در اسلام هست، یعنی آن چیزی که مربوط به رشد فرد است، آنکه مربوط‏‎ ‎‏به رشد جامعه است، آنکه مربوط به سیاستی است که بین آن و سایر ملل هست، آنکه‏‎ ‎‏مربوط به اقتصاد است، آنکه مربوط به فرهنگ است، تمام اینها در اسلام هست. و‏‎ ‎‏مع الأسف بعضی از اشخاص را گفته می شود ـ همین جوانهایی که در اروپا هستند و‏‎ ‎‏زندگی می کنند یا در امریکا ـ اینها همان یک جهت را در نظر می گیرند و آن جهت‏‎ ‎‏مبارزه ـ عرض می کنم که ـ تظاهرات و امثال ذلک. البته مبارزه با دشمن، مبارزه با فساد،‏‎ ‎‏مبارزه با این حکومتهای فاسد، جزء برنامه های دولت است، دولت اسلامی است و جزء‏‎ ‎‏احکام اسلام است لکن انحصار به این ندارد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۲۱۸ – ۲۲۰

***

قم، ۱۳۵۸_ پیام به مسئولان کمیته ها، دادگاه ها و... درباره متجاوزان به اموال مردم

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

شکایات زیادی از اطراف کشور شده است که به اسم بعض از کمیته ها و دادگاهها و‏‎ ‎‏به اسم بعضی از سپاهیان پاسدار، اشخاص شرور بدون جهت به منظور هرج و مرج به‏‎ ‎‏خانه های مردم می ریزند و خانه و اموال مردم را محاصره می کنند؛ زمینهای مردم را‏‎ ‎‏می گیرند و درختها و باغات سرسبز را قطع می کنند و به کشاورزی صدمه وارد می سازند.‏‎ ‎‏من به تمام مسئولین امر، تمام کمیته ها و دادگاهها و سپاهیان پاسدار ابلاغ می کنم که با‏‎ ‎‏کمال قدرت و جدیت از این امور غیر مشروع جلوگیری کنند. کشور اسلامی است و باید‏‎ ‎‏به موازین اسلامی عمل شود. من در این چند روز، هیأتی برای رسیدگی به امور به‏‎ ‎‏اطراف ایران اعزام خواهم کرد و کسانی که بر خلاف دستور اسلام تجاوز به مال و‏‎ ‎‏زمینهای مردم می کنند به مجازات خواهند رسید. اهالی محترم کشور لازم است با‏‎ ‎‏مأمورین دولت و هیأت ویژه که خواهم فرستاد همراهی کنند؛ با تشریک مساعی، دست‏‎ ‎‏اشرار را از اینگونه تجاوزات کوتاه نمایند.‏

‏‏۲۱ محرّم الحرام ۱۴۰۰ / ۲۰ آذر ماه ۵۸‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۲۰۸

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم به آقای ابراهیم یزدی جهت رسیدگی به شکایات استان ها

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۲۰۹

***

جماران، ۱۳۶۰_ پیام به ملت ایران به مناسبت شهادت آقای دستغیب

اهم پیام:

‏‏امروز روز جمعه و نماز و عبادت، دست جنایتکار امریکائیان یک شخص ارزشمند‏‎ ‎‏که مربی بزرگ و عالمی عامل، که گناهش فقط تعهد به اسلام بود، از دست ملت ایران و‏‎ ‎‏اهالی محترم فارس گرفت و حوزه های علمیه و اهالی ایران را به سوگ نشاند. حضرت‏‎ ‎‏حجت الاسلام و المسلمین شهید حاج سید عبدالحسین دستغیب را که معلم اخلاق و‏‎ ‎‏مهذّب نفوس و متعهد به اسلام و جمهوری اسلامی بود با جمعی از همراهانش به‏‎ ‎‏شهادت رساندند و خدمت خود را به ابرقدرت و ابرجنایتکار زمان ایفا کردند، به گمان‏‎ ‎‏آنکه به ملت رزمندۀ ایران آسیب رسانند و آنان را در راه هدف به سستی بکشند. این‏‎ ‎‏کوردلان نمی بینند که در هر شهادتی و در هر جنایتی ملت متعهد به اسلام و کشور‏‎ ‎‏مصمم تر و در صحنه حاضرترند؟ اینان پس از بمباران شهرها در جنوب و غرب و قتل‏‎ ‎‏عامهای فجیع مردم بی پناه، فریاد «جنگ جنگ تا پیروزی» را نشنیده اند که ملت وفادار،‏‎ ‎‏شهادت را در راه خداوند با آغوش باز پذیرا هستند؟ یا می خواهند شکستهای لشکر کفر‏‎ ‎‏را و آتشی که به جان دوستان و اربابانشان از پیروزی رزمندگان ایران افتاده است با خون‏‎ ‎‏این مردان خدا فرونشانند؟

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۱۷ - ۴۱۹

***

جماران، ۱۳۶۱_ پیام به خانواده های شهیدان (تجلیل از مقام شهید)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۱۳۵

***

جماران، ۱۳۶۲_ بیانات در جمع اعضای شورای نگهبان (هدف اصلی، حاکمیت اسلام)

اهم بیانات:

‏‏آنچه مهم است این است که مامی خواهیم مطابق شرع اسلام مسائل را پیاده کنیم. پس‏‎ ‎‏اگر قبلاً اشتباه کرده باشیم باید صریحاً بگوییم اشتباه نموده ایم. و عدول در بین فقها از‏‎ ‎‏فتوایی به فتوای دیگر درست همین معنا را دارد. وقتی فقیهی از فتوای خود برمی گردد‏‎ ‎‏یعنی من در این مسئله اشتباه نموده ام و به اشتباهم اقرارمی کنم. فقهای شورای نگهبان و‏‎ ‎‏اعضای شورایعالی قضائی هم باید این طور باشند که اگر در مسئله ای اشتباه کردند‏‎ ‎‏صریحاًبگویند اشتباه کردیم و حرف خود را پس بگیرند، ما که معصوم نیستیم.

تمام مردم موظفند که در انتخابات حاضر باشند و تحت‏‎ ‎‏تأثیر هیچ کس قرار نگیرند. بعد از اینکه مشورت کردند که برای اسلام مفید است رأی‏‎ ‎‏دهند. اگر کسی مورد شک بود و یا اگر کسانی منحرف، خودشان را معرفی کردند، به آنها‏‎ ‎‏رأی ندهند. ما باید مجلسمان را نگه داریم و کاری کنیم که برای دولتی خوب اساس‏‎ ‎‏باشد. مردم اگر از من گِله دارند، از اسلام سرد نشوند. من خلاف کرده ام، به اسلام چه.‏‎ ‎‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۲۴۱ - ۲۴۴

***

جماران، ۱۳۶۳_ سخنرانی در جمع مسئولان نظام اسلامی (استمرار مبارزه تا رفع فتنه از عالم)

اهم بیانات:

‏ ‏‏جنگ های رسول اکرم، رحمتش کمتر از نصایح ایشان نبوده است. اینهایی که گمان‏ می کنند که اسلام نگفته است «جنگ جنگ تا پیروزی»، اگر مقصودشان این است که در‏‎ ‎‏قرآن این عبارت نیست، درست می گویند، و اگر مقصودشان این است که بالاتر از این با‏‎ ‎‏زبان خدا نیست، اشتباه می کنند. قرآن می فرماید: ‏‏قاتِلُوهُمْ حَتّی لا تَکُونَ فِتْنَة همۀ بشر را‏‎ ‎‏دعوت می کند به مقاتله برای رفع فتنه؛ یعنی «جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم»، این غیر‏‎ ‎‏از آنی است که ما می گوییم، ما یک جزء کوچکش را گرفته ایم، برای این که خوب! ما‏‎ ‎‏یک دایرۀ خیلی کوچکی از این دایرۀ عظیم واقع هستیم و می گوییم که: «جنگ تا‏‎ ‎‏پیروزی». مقصودمان هم پیروزی بر کفر صدامی است یا پیروزی بر، فرض کنید بالاتر از‏‎ ‎‏آنها. آنچه قرآن می گوید این نیست، او می گوید: «جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم»

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۱۱۲ – ۱۱۸

***

. انتهای پیام /*