کوشششان این است. کوشش همۀ مردم باید این باشد که زیر بار ظلم نروند. همان‏‎ ‎‏طوری که ظلم حرام است، زیر بار ظلم رفتن هم حرام است. مظلوم شدن غیر زیر بار ظلم‏‎ ‎‏رفتن است. آدم باید تا آنجا که قدرت دارد زیر بار ظلم نرود. یک وقت زور است دیگر،‏‏چه بکند؟ باید تن ندهد به ظلم. کوشش کند که ظلم را برطرف کند. در دستورات اسلام‏‎ ‎‏است که اگر کسی آمد توی خیابان، حمله کرد به کسی بکشیدش. دفعش کنید ولو کشته‏‎ ‎‏بشود. اگر کسی آمد حمله کرد به شما، ولو بخواهد مالتان را ببرد دفعش کنید، ولو کشته‏‎ ‎‏بشود. جلو ظلمش را بگیرید. نباید انسان تن در بدهد به اینکه یک کسی بیاید به او ظلم‏‎ ‎‏کند. حکومت اسلامی اگر پیدا شد قطع ریشۀ ظلم است. یعنی حاکمش هم نمی تواند ظلم‏‎ ‎‏بکند. رئیس دولتش هم نمی تواند ظلم بکند. اولاً موظف است نکند. ثانیاً بخواهد بکند‏‎ ‎‏نمی گذارند او را. حکومتهای اسلامی حکومتهای عدالت است. برای عدالت آمده اند.‏‎ ‎‏حکومتها نیامدند که به مردم بزرگی بفروشند. حکومتها خدمتگزار باید باشند. اگر از‏‎ ‎‏خدمتگزاری تخلف بکنند خلاف موازین اسلام است. اینطور نبوده است که حکومتهای‏‎ ‎‏صدر اسلام بخواهند که یک آقایی به مردم بفروشند. بخواهند که قدرتمندی کنند. آنها‏‎ ‎‏برای خدمت به مردم و جنگهایی که می کردند هم، خدمت به مردم بوده و تمام‏‎ ‎‏اقداماتشان برای این بوده است که مردم را نجات بدهند. ‏

صحیفه امام جلد ۱۱ ص ۲۶۴ - ۲۶۵

. انتهای پیام /*