فرزندم! از خودخواهی و خودبینی به در آی که این ارث شیطان است، که به واسطه خودبینی و خودخواهی از امر خدای تعالی به خضوع برای ولی وصفی او (جل و علا) سر باز زد، و بدان که تمام گرفتاری‌های بنی‌آدم از این ارث شیطانی است که اصل اصول فتنه است، و شاید آیه شریفه «و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله» (بقره- 193) در بعضی مراحل آن، اشاره به جهاد اکبر و مقاتله با ریشه فتنه که شیطان بزرگ و جنود آن که در تمام اعماق قلوب انسان‌ها شاخه و ریشه دارد، باشد، و هر کس برای رفع فتنه از درون و برون خویش باید مجاهده نماید، و این جهاد است که اگر به پیروزی رسید همه‌چیز و همه کس اصلاح می‌شود.

صحیفه امام جلد ۲۰ ص ۱۵۵

. انتهای پیام /*