قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اعضای مؤسسه مبارزه با اعتیاد (مبارزه با مواد مخدر)

اهم بیانات:

‏ما اگر اقتصادمان تابع خارج باشد آن‏‎ ‎‏وقت یک روز می بینید که خارجیها نمی خواهند به ما چیزی بدهند، و وقتی که در را‏‎ ‎‏بستند ما باید تسلیم آنها بشویم که هر چه می گویند عمل کنیم. و این شایستۀ یک مملکت‏‎ ‎‏اسلامی، یک جمهوری اسلامی نیست که پیوسته به غیر باشد در اقتصادش، در گندمش،‏‎ ‎‏در جوش، در برنجش، در اینها. این باید با همت کشاورزها، باهمت قشرهای متوجه، با‏‎ ‎‏همت دولت که کمک بکند به کشاورزها، و با اینکه همه احساس یک وظیفه بکنند.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۴۲۴ - ۴۳۱

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع عشایر عرب زبان جنوب (دروغ صدام در دفاع از ملت عرب)

اهم بیانات:

اسلام آمده است تا تمام ملل‏‎ ‎‏دنیا را، عرب را، عجم را، تُرک را، فارس را همه را با هم متحد کند. و یک امت بزرگ به‏‎ ‎‏نام امت اسلام در دنیا برقرار کند تا کسانی که می خواهند سلطه بر این دولتهای اسلامی و‏‎ ‎‏مراکز اسلام پیدا بکنند، نتوانند به واسطه اجتماع بزرگی که مسلمین از هر طایفه ‏‏[‏‏دارند‏‏]‏‎ ‎‏نقشۀ قدرتهای بزرگ و وابستگان آنها در کشورهای اسلامی این است که این قشرهای‏‎ ‎‏مُسْلم را که خدای تبارک و تعالی بین آنها اُخوَّت ایجاد کرده است، و مؤمنون را به نام‏‎ ‎‏اُخوَّت یاد فرموده است از هم جدا کنند، و به اسم ملت ترک، ملت کرد، ملت عرب،‏‎ ‎‏ملت فارس از هم جدا کنند بلکه با هم دشمن کنند. و این درست برخلاف مسیر اسلام‏‎ ‎‏است و مسیر قرآن کریم. تمام مسلمین با هم برادرند و برابرند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۴۴۳ - ۴۴۶

***

جماران، ۱۳۶۱_ پیام به رزمندگان اسلام (فضیلت جهاد در راه خدا ـ تجلیل از مقام رزمندگان)

‏‏اهم پیام:

این فضیلت بزرگ در بین فضایل بیشماری که برای مجاهدین فی سبیل الله نقل شده‏‎ ‎‏بیشتر جلب توجه می کند.این واژه ها با همان معنای عرفی خود ـ نه اسرار الهی و عرفانی‏‎ ‎‏که دست ما از آنها کوتاه است ـ بی شک گفتار و نوشتار بشر عادی از بیان آنها عاجز است.‏‎ ‎‏این مدال الهی بر بازوان مجاهدان، چون خورشید در نزد صاحبان اسرار غیبی و ملکوتی‏‎ ‎‏می درخشد. مگر این جلوۀ همان خلقت نیست که ابراهیم خلیل الرحمن را مفتخر کرد؟ و‏‎ ‎‏بارقه ای از مقام حبیب اللهی نیست که در تارک افضل موجودات می درخشد؟ و مگر‏‎ ‎‏نازلۀ مقام ولیّ اللهی نیست از امیرالمؤمنین تا خاتم الاولیا که به آن اولیاءالله مشرف شده؟‏‎ ‎‏اگر هست ـ که هست ـ با چه بیان می توان حول آن گردید، و با کدام چشم بشری می شود‏‎ ‎‏این جلوه را دید؟

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۱۷۹ - ۱۸۰

***

جماران، ۱۳۶۱_ یادبود بر روی عکس شهید، بنا به تقاضای خانم زهرا غزائیان

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۱۸۱ - ۱۸۲

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع مسئولان نهضت سوادآموزی و هلال احمر (ریشه تفاوت ارزش ها)

اهم بیانات:

شمایی‏‎ ‎‏که امروز همت این معنا را گماشته اید که مردم را سوادآموزی کنید توجه داشته باشید که‏‎ ‎‏ارزش کار شما ارزشی است که قرآن کریم این ارزش را تصدیق فرموده است. لکن در‏‎ ‎‏کنار این آموزش، پرورش هم باشد؛ دعوت به تقوا هم باشد. آموزش تنها نباشد،‏‎ ‎‏آموزش و تربیت باشد. انسان تا آن آخر عمرش، هم به علم احتیاج دارد و هم به آموزش‏‎ ‎‏و هم به پرورش. هیچ انسانی نیست که مستغنی از علم باشد و مستغنی از پرورش و تربیت.‏‎ ‎‏اینکه بعضی از اشخاص گمان می کنند که ما دیگر وقت درس خواندنمان گذشته است،‏‎ ‎‏این صحیح نیست. درس یک وقت معین ندارد، علم یک وقت معین ندارد. همان طوری‏‎ ‎‏که در حدیث است که علم از گهواره است تا قبر‏‎ اگر انسان در حال احتضار هم یک‏‎ ‎‏کلمه یاد بگیرد بهتر از این است که جاهل باشد. این طور نباشد که شما که آنها را تعلیم‏‎ ‎‏می دهید و ان شاء الله ، موفق خواهید بود، غفلت ‏‏[‏‏کنید‏‏]‏‏ از تربیت؛ از این غفلت نکنید.‏‎ ‎‏محتاج است انسان به موعظه، محتاج است انسان به تربیت؛ تا آخر عمر احتیاج دارد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۱۶۷ – ۱۷۱

***

. انتهای پیام /*