البته مردم قم به ما خیلی حق دارند. در این نهضت خیلی پیشقدم بودند؛ و من سابقاً‏‎ ‎‏هم گفته ام همان طوری که به حَسَب فرمودۀ ائمۀ ما عِلْم از قم به جاهای دیگر منتشر‏ می شود گفتم که شجاعت هم از قم به جاهای دیگر منتشر شد؛ نهضت هم از قم به جاهای‏‎ ‎‏دیگر منتشر شد

صحیفه امام ج۶ ص۴۳۸

. انتهای پیام /*