نجف اشرف، ۱۳۴۶_ نامه درباره حرمت مال به دست آمده از بلیط بخت آزمایی

‏بسمه تعالی‏

‏‏۲۴ شوال ۸۷‏

به عرض می رساند، مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواستار‏‎ ‎‏است. راجع به بلیط بخت آزمایی مرقوم شده بود، «معامله» باطل؛ و مالی که از آن به‏‎ ‎‏دست می آید حرام است و باید به صاحبانشان برسانند و در صورتی که آنها را نمی توان‏‎ ‎‏پیدا کرد، عمل مجهول المالک بنمایند و تفصیل را در رسالۀ تحریرالوسیله نوشته ام. از‏‎ ‎‏جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی

‏‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۱۶۳

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام به ملت ایران (نوید مراجعت به وطن)

اهم پیام:

از اینکه ایادی اجانب، فرودگاههای‏‎ ‎‏سراسر ایران را به روی من بسته اند، بناچار تصمیم گرفتم که روز یکشنبه ۲۹ صفر‏‎ به‏‎ ‎‏کشور برگشته و چون سربازی در کنار شما به مبارزه علیه استعمار و استبداد تا پیروزی‏‎ ‎‏نهایی ادامه دهم.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۵۲۸ - ۵۲۹

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با خبرنگاران و اتمام حجت به دولت بختیار

اهم بیانات:

من بنا داشتم که فردا را در میان ملت‏‎ ‎‏باشم و هر رنجی که آنها می برند من هم با آنها باشم. لکن دولت خائن از این امر مانع‏‎ ‎‏شده و همۀ فرودگاههای ایران را بست. و من پس از باز شدن فرودگاهها بلافاصله خواهم‏‎ ‎‏رفت.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۵۳۰ - ۵۳۱

***

قم، ۱۳۵۸_ تلگراف تشکر به آقای خویی (کسالت قلبی امام)

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۱۲۹

***

جماران، ۱۳۶۱_ حکم نظارت بر انتخابات شورای عالی قضایی به آقای محمد علی صدوقی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۲۵۶

***

جماران، ۱۳۶۵_ سخنرانی در جمع شورای مدیریت حوزه علمیه قم (لزوم توجه به حوزه علمیه)

اهم بیانات:

راجع به حوزۀ علمیه، عقیده ام بر این است که باید به آن‏‎ ‎‏بیشتر از همه چیز توجه کرد؛ چرا که حوزۀ علمیه اگر درست بشود، ایران درست می شود.‏‎ ‎‏و اگر ـ خدای نخواسته ـ در حوزۀ علمیه فسادی به وجود آید ـ ولو در دراز مدت ـ در‏‎ ‎‏سرتاسر ایران آن فساد پیدا می شود و آنها که همیشه در فکر بوده اند که در حوزۀ علمیه‏‎ ‎‏نفوذ کنند، به همین خاطر است. نفوذ آنها، نفوذ ظاهری نیست که معلوم باشد فلان آقا‏‎ ‎‏نفوذی است. چه بسا بیشتر از شما اظهار دیانت بکند، مع ذلک، در موقع مناسب کارش را‏‎ ‎‏انجام دهد. اینها از مشکلات حوزه است. و قضیۀ تحصیل هم باید به نحوی باشد که فقه‏‎ ‎‏سنتی فراموش نشود.

‏‎ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۱۹۰ - ۱۹۱

***

. انتهای پیام /*