اکنون که ما بیچارگان و متحیران وادی ضلالت و سرمستان از جام‏‎ ‎‏غفلت و خودپرستی از نماز اهل معرفت و سجود اصحاب قلوب محرومیم،‏‎ ‎‏خوب است حالت قصور و تقصیر خود و مذلت و خواری خویش را در نظر‏‎ ‎‏داشته باشیم و به حال حرمان خود متأسف و به کیفیت احتجاب خود متلهّف‏‎ ‎‏باشیم و به حق تعالی از این خسران و تسلط نفس و شیطان پناه بریم؛ شاید‏‎ ‎‏حالت اضطراری دست دهد و آن ذات مقدس مضطرین را اجابت فرماید.

کتاب سر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفین (فصل یازدهم: سرّ سجود)

. انتهای پیام /*