«عصمت» غیر از ایمان کامل نمی باشد؛ معنای عصمت انبیا و اولیا‏‎ ‎‏این نیست که مثلاً جبرئیل دست آنان را بگیرد؛ (البته اگر جبرئیل دست‏‎ ‎‏شمر را هم بگیرد؛ هرگز مرتکب گناه نمی شود! بلکه عصمت، زاییدۀ‏‎ ‎‏ایمان است. اگر انسان به حق تعالی ایمان داشته باشد و با چشم قلب،‏‎ ‎‏خداوند متعال را مانند خورشید ببیند، امکان ندارد مرتکب گناه و‏‎ ‎‏معصیت گردد. 

کتاب جهاد اکبر یا مبارزه با نفس (بخش علم و ایمان)

. انتهای پیام /*