دشمنان اسلام و نهضت، در خارج و داخل، تبلیغات زهرآگین خود را شروع کردند،‏‎ ‎‏و چنین وانمود می کنند که مردم در این انتخابات بی تفاوتند و به سردی و سستی‏‎ ‎‏گراییده اند. می خواهند شما را متهم کنند که از جمهوری اسلامی رو برگردانیده اید. از‏‎ ‎‏شما ملت مبارز انتظار دارم که با شرکت همگانی خود یاوه سرایان را رسوا کنید.

صحیفه امام - جلد نهم - پیام به ملت ایران (شرکت در انتخابات و مقابله با توطئه ها)

. انتهای پیام /*