خوف آن دارم که در اثر تبلیغات دامنه دار دشمنان نهضت اسلامی و مخالفان‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی که در ظرف این یک سال با هر وسیلۀ ممکن به تضعیف آن کوشا‏‎ ‎‏بوده اند، و اخیراً که قدم آخر پیروزی را ملت عزیز هوشیار بر می دارد، تبلیغات و‏‎ ‎‏شایعه سازیها به اوج خود رسیده، و چون خود و الهام دهندگان خود را در آستانۀ شکست‏‎ ‎‏نهایی یافته اند از هیچ تشبثی دست بردار نیستند که جوانان عزیز ما که به همت والای خود‏‎ ‎‏نهضت اسلامی را پیش برده اند، در این مرحلۀ نهایی سردی و سستی از خود نشان دهند‏‎ ‎‏و تحت تأثیر این شایعه ها واقع شوند، و از شرکت در این امر حیاتی اسلامی خودداری‏‎ ‎‏کنند. اینجانب که عمر نالایق خود را برای خدمت به اسلام و ملت شریف در طَبَق‏‎ ‎‏اخلاص تقدیم می کنم، امید است تقاضای متواضعانه و استدعای خیرخواهانه ام را‏‎ ‎‏بپذیرید، و با شرکت عمومی خود در انتخابات، قطع امید دشمنان جمهوری اسلامی و‏‎ ‎‏وابستگان به رژیم منحط سابق و هواخواهان آن؛ خصوصاً دولت امریکای ستمکار را‏‎ ‎‏بنمایید.‏

صحیفه امام - جلد دوازدهم - پیام به ملت ایران (انتخابات مجلس شورای اسلامی) در تاریخ ۲۱ اسفند سال ۱۳۵۸

. انتهای پیام /*