ذکر احوال رجالِ بزرگ و اولیاء و انبیاء که در ‏‏قرآن کریم ‏‏و احادیث شریفه‏‎ ‎‏وارد شده، برای تاریخ گوئی نیست، بلکه برای تکمیل بشر است که از حالات‏‎ ‎‏بزرگان عالَم عبرت گیرند و خود را به صفات کریمه آنان و اخلاق فاضله ایشان،‏‎ ‎‏متّصف کنند.‏

‏و این حدیث شریف را، خصوص علماء و بزرگان بیشتر باید مورد نظر‏‎ ‎‏قرار دهند، و از علماء بالله و رجال دین دستور اخلاقی و دینی اتّخاذ کنند، و‏‎ ‎‏شیوه بزرگان را با زیردستان و متعلّمان یاد گیرند، و خود را به این اخلاق بزرگ‏‎ ‎‏الهی موصوف کنند، و تفکّر کنند در این که ‏‏عیسی مسیح ‏‏شست و شوی پای‏‎ ‎‏حواریِّین را حاجت خود می دانست و خود را نیازمند به آن می دانست، و این‏‎ ‎‏غایت تذلُّل و تواضع است.‏ و این که فرمود: «سزاوارترین مردم به خدمت نمودن به مردم، علماء‏‎ ‎‏هستند» برای آن است که تواضع ثمرۀ علم بالله و علم به نفس است. و این در‏‎ ‎‏علماء باید حاصل شود.‏

کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل - مقاله ششم - مقصد هجدهم - فصل پنجم (در شمّه [ای] از احادیث شریفه در این باب)

. انتهای پیام /*