کوشش کنید که از این‏‎ ‎‏روزی که بعثت شروع شده است، از آن وقتی که بعثت شروع شده است و امروز سالروز‏‎ ‎‏این بعثت بزرگ است و این نعمت عظیم الهی است، توجه کنید که بعثت برای چه بوده،‏‎ ‎‏انگیزۀ بعثت چه بوده است و اگر کسی تخلف کند از انگیزۀ بعثت چه خواهد شد. انگیزۀ‏‎ ‎‏بعثت تزکیه نفوس بوده است و تزکیۀ نفوس به این است که خودخواهیها برود از بین،‏‎ ‎‏خودبینیها برود از بین، ریاست طلبیها برود از بین، دنیا طلبیها برود از بین، و به جای همه،‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی و هوایِ برای خدا بنشیند.

صحیفه امام جلد ۱۴ ص ۳۹۳

. انتهای پیام /*