در ضیافت خدا، ماه شعبان برای مهیا کردن این افراد است،‏‎ ‎‏مهیا کردن مسلمین است برای ضیافت خدا، ادبش آن مناجات شعبانیه است. من ندیده ام‏‎ ‎‏در ادعیه، دعایی را که گفته شده باشد همۀ امامها این دعا را می خواندند،‏ در دعای‏‎ ‎‏شعبانیه این هست؛ اما من یادم نیست که در یک دعای دیگری دیده باشم که همۀ ائمه این‏‎ ‎‏را می خواندند. این مناجات شعبانیه برای این است که شما را، همه را مهیا کند برای‏‎ ‎‏«ضیافة الله ».‏

صحیفه امام - جلد ۱۳ - ص ۳۱

. انتهای پیام /*