این رفراندم یک رفراندم اسلامی بود، نه یک رفراندم سیاسی. مردم برای اسلام‏‎ ‎‏خون می دهند نه برای سیاست. برای سیاست اسلامی. ملت ما به واسطۀ اتکا به اسلام، این‏‎ ‎‏نهضت را پیش برد. ملت ما عاشق شهادت بود؛ با عشق به شهادت این نهضت پیش‏‎ ‎‏رفت.اگر این عشق و علاقه نبود، هرگز ما در مقابل آنهمه قدرت پیروز نمی شدیم.‏‎ ‎‏پیروزی ما دنبال این بود که همه اسلامی بودید، همه توجه به دیانت داشتید. در رفراندم‏‎ ‎‏همه عشق داشتید به اینکه در این صندوقها رأی بیندازید.

صحیفه امام، ج۶، ص ۴۷۸

. انتهای پیام /*