روح جوانان لطیف است و‏‎ ‎‏انعطاف پذیر و آن قدر که در پیران حبّ نفس و حبّ دنیا است، در‏‎ ‎‏جوانان نیست. جوان می تواند با آسانی نسبی خود را از شرّ نفس امّاره‏‎ ‎‏رها سازد و به معنویات گرایش پیدا کند. در جلسات موعظه و اخلاق‏‎ ‎‏آن قدر که جوانان تحت تأثیر واقع می شوند، پیران نمی شوند.

جوانان متوجّه باشند و‏‎ ‎‏گول وسوسه های نفسانی و شیطانی را نخورند. مرگ به جوانان و‏‎ ‎‏پیران به یک گونه نزدیک است. کدام جوان می تواند اطمینان‏‎ ‎‏حاصل کند که به پیری می رسد و کدام انسان از حوادث دهر‏ مصون است؟ حوادث روزانه به جوانان نزدیکتر است.‏

نامه های اخلاقی، ص:۵۱

. انتهای پیام /*