‎شما امروز خودتان بحمدالله قدرت در دست دارید و خودتان تمام رشته ها را در دست‏‎ ‎‏دارید و با همۀ توطئه هایی که آنها کردند، همه را خود شماها خنثی کردید. و همین‏‎ ‎‏تحریم اقتصادی برای شما یک تحفۀ آسمانی بود که فکرهای متفکران ما را به راه‏‎ ‎‏انداخت و بحمدالله رو به خودکفایی می روند. 

صحیفه امام جلد ۱۶ ص ۲۷۶

. انتهای پیام /*