‏‏آن چیزی که انسان را به ضیافتگاه خدا راه می دهد این است که غیرخدا را کنار‏‎ ‎‏بگذارد و این برای هرکس میسور نیست. برای افراد انگشت شماری که در رأس آنها‏‎ ‎‏رسول الله است میسور بوده. آن توجه قلبی به مبدأ نور و اِعراض از ماورای او، او را لایق‏ کرد به ضیافه الله و لایق کرد برای اینکه قرآن یکمرتبه به طور بسیط در قلب او وارد‏‎ ‎‏بشود.

«صحیفه امام، جلد ۱۷، صفحه ۴۹۰»

. انتهای پیام /*