‏ترکیه، بورسا، ۱۳۴۴_ نامه به آقای سید مرتضی پسندیده (اعلام سلامتی و ابلاغ سلام)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۴۳۸

***

ترکیه، بورسا، ۱۳۴۴_ نامه به خانم خدیجه ثقفی (احوالپرسی و دعوت به صبر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۴۳۹ - ۴۴۰

***

ترکیه، بورسا، ۱۳۴۴_ نامه به آقای سید نورالدین هندی (احوالپرسی از بستگان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۴۴۱

***

نجف اشرف، ۱۳۵۳_ نامه به خانم زهرا مصطفوی (خانوادگی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۳۳

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم به آقای سید رضا برقعی جهت عزیمت به منطقه خلیج فارس و قطر

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۴۱۷

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اعضای سندیکاهای کارگری (نقش کارکنان صنعت نفت در انقلاب)

اهم بیانات:

کارکنان و کارمندان صنعت نفت، برای اینکه اینها‏‎ ‎‏در مقامی بودند که شریان حیات اجانب به دست آنها بود، شریان حیات رژیم منحوس‏‎ ‎‏در دست آنها بود. اعتصاب آنها یک ویژگی خاصی داشت؛ و همراهی آنها از نهضت‏‎ ‎‏یک خصوصیت بیشتری داشت.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۴۱۸ - ۴۲۱

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع هیأت مؤسس بانک اسلامی (ربا)

اهم بیانات:

اصل بهره از پول یک امری است بسیار خلاف انصاف و خلاف انسانیت که یک‏‎ ‎‏پولی آنجا گذاشته اند، بعد آن پول نه کاری، نه چیزی، یک چیزی در آورند. بدترین‏‎ ‎‏انواع استثمار همین رباست که در مقابل هیچ، خود پول که هست و در مقابل هیچ، این‏‎ ‎‏بزاید، بهره بردارد. در اسلام، این البته به هر صورتش حرام است حتی این فرارهایی که‏‎ ‎‏بعضیها جایز می دانند، این فرارها هم صحیح نیست. فرار از ربا هم صحیح نیست. یک‏‎ ‎‏راههایی گفته شده است، لکن آنها هم صحیح نیست بهره برداری از این نقود و از پول به‏‎ ‎‏هیچ وجه در اسلام جایز نیست.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۴۲۵ - ۴۲۶

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع فرهنگیان اصفهان (تشریح مقام معلم)

اهم بیانات:

«تعلیم» سرمشق همۀ انبیاست که از طرف خدای تبارک و تعالی به آنها مأموریت داده‏‎ ‎‏شده؛ مأموریت خدا به انبیا همین است که بیایند و آدم درست کنند. و آنهایی که به انبیا‏‎ ‎‏نزدیکترند آنها به مقام آدمیت نزدیکترند. آن وقت که ملائکه اشکال کردند که آدمی که‏‎ ‎‏مفسد در ارض هست چرا خلق فرمودی. جواب این بود که من می دانم چیزهایی که شما‏‎ ‎‏نمی دانید. دنبالش هم خداوند تعلیم همۀ «اسماء» را به آدم کرد. و وقتی که عرضه داشت‏‎ ‎‏به ملائکه، آنها دیدند که نمی توانند اینطوری که آدم می تواند ادراک کند حقایق را، آنها‏‎ ‎‏نمی توانند.‏

از اول این بود که «آدم» که آمد با تعلیم الهی آمد و معلم بشر بود. انبیا هم معلم بشر‏‎ ‎‏بودند. شغل معلمی یک شغل عمومی است برای انبیا گرفته، تا اولیا تا فلاسفه و امام، تا‏‎ ‎‏علما و تا فرهنگیها، که ماها ان شاءالله باشیم از آنها. پس شغل، شغل بسیار بزرگی است‏‎ ‎‏شغل آدم سازی. دیگر شغلها به این درجه نمی رسند؛ برای اینکه آنها مربوط به جهات‏‎ ‎‏دیگر است. در عالم هیچ موجودی به پایۀ انسان نمی رسد؛ و هیچ شغلی به پایۀ‏‎ ‎‏انسان سازی نمی رسد. پس شغل بسیار بزرگ است، بسیار شریف است.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۴۲۷ - ۴۳۳

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش (مشکلات در ارتش)

اهم بیانات:

هر فرد یک فرد است لکن یک فرد به اندازۀ یک فرد کار ازش می آید. اجتماع از‏‎ ‎‏افراد درست شده است. اگر از فرد کاری بر نمی آید، از شما هم کاری بر نمی آید. یک‏‎ ‎‏سنگ مثلاً صد خرواری را یک نفر نمی تواند بلند بکند؛ باید هزار نفر جمع بشوند‏‎ ‎‏دورش.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۴۳۴ - ۴۴۰

***

جماران، ۱۳۶۲_ سخنرانی در جمع بانوان جهاد دانشگاهی اصفهان (نقش بانوان در صحنه های مختلف)

اهم بیانات:

‎‏ این نغمۀ شوم «مستکبر، مستکبرتر شده است» یعنی زمان جمهوری اسلامی بدتر‏‎ ‎‏شده است از زمان شاه و «مستضعف، مستضعفتر شده است» یعنی اسلام بدتر است از‏‎ ‎‏رژیم شاهنشاهی. آنهایی که می فهمند و از روی شیطنت صحبت می کنند با آنها جز اینکه‏‎ ‎‏با قدرت رفتار بشود راهی نیست. لکن اینهایی که گول خورده اند از این شیاطین، با اینها‏‎ ‎‏صحبت است که برادران، شما چرا گول می خورید؟ شمایی که عمری در اسلام‏‎ ‎‏گذراندید و فشارهای زمان طاغوت را دیدید و اهانتهای زمان طاغوت را چشیدید و‏‎ ‎‏امروز می بینید که از آن فشارها خارج شدید و از آن گرفتاریها بیرون آمدید و به طور‏‎ ‎‏آزادی نفس می کشید، به طور استقلال زندگی می کنید، شما چرا می گویید که حالا بدتر‏‎ ‎‏از آن وقت شده است و در تضعیف دولت کوشش می کنید؟

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۴۴۳ - ۴۴۹

***

جماران، ۱۳۶۱_ نامه به آقای عباس واعظ طبسی (موافقت با بازسازی هویزه با هزینه آستان قدس)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۲۵۶

***

جماران، ۱۳۶۲_ پیام به ملت ایران (تجلیل از شهدای قیام ۱۵ خرداد)

اهم پیام:

قیام ۱۵ خرداد‏‎ اسطورۀ قدرت ستمشاهی را در هم شکست و افسانه ها و افسونها‏‎ ‎‏را باطل کرد. شهادت جوانان رشید و زنان و مردان در آن روز سدّ عظیم قدرت شیطانی‏‎ ‎‏را از بنیان سست نمود. خون سلحشوران کوخ نشین، کاخهای ستم را در هم کوبید. ملت‏‎ ‎‏عظیم الشأن ایران با قیام و نثار خون فرزندان عزیز خویش، راه قیام را برای نسلهای آینده‏‎ ‎‏گشود و ناشدنیها را شدنی کرد.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۲۶۷

***

جماران، ۱۳۶۵_ پیام تشکر به رئیس جمهور مالدیو (تبریک حلول ماه مبارک رمضان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۴۶

***

جماران، ۱۳۶۷_ پیام تشکر به رئیس جمهور مالدیو (تبریک عید سعید فطر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۴۹

***

. انتهای پیام /*