بپرهیزید از اینکه خدای نخواسته حب دنیا و حب نفس بتدریج در‏‎ ‎‏شما رو به فزونی نهد، و کار به آنجا رسد که شیطان بتواند ایمان شما را‏‎ ‎‏بگیرد. گفته می شود تمام کوشش شیطان برای ربودن ایمان است.‏ تمام‏‎ ‎‏وسایل و جدیتهای شبانه روزی او برای این است که ایمان انسان را‏‎ ‎‏برباید. کسی سند نداده که ایمان شما ثابت بماند، شاید ایمان «مستودع»‏‎ ‎‏باشد،‏ و آخر کار شیطان از شما بگیرد، و با عداوت خداوند تبارک و‏‎ ‎‏تعالی و اولیای او از دنیا بروید.

جهاد اکبر، قدم اول در تهذیب

. انتهای پیام /*