مجلس باب مباحثه است، و باید مثل مباحثۀ طلبه ها باشد که با هم دوست هستند و با‏‎ ‎‏یکدیگر بحث و گفتگو می کنند ولی معلوم است که مباحثه هست.مجلس اسلامی باید ‏ملت و دیگران را ارشاد کند، چون مسائل به خارج منعکس می گردد و تأثیر روی مردم‏‎ ‎‏می گذارد. از این جهت مسئولیت مجلس به عنوان یک مرشد و هدایت کننده برای مردم‏‎ ‎‏زیاد است.

صحیفه امام، ج ۱۸، ص:۲۰۲ و ۲۰۳

مسئولیت مجلس به عنوان یک مرشد و هدایت کننده برای مردم زیاد است

. انتهای پیام /*