مکرر می گردانم وصیت خود را به آنچه که مشایخ عظام به ما سفارش کردند؛ و آن،‏‎ ‎‏فاش نساختن اسرار معارف است مگر به اهلش، و دهان نگشودن به حقایق عوارف مگر‏‎ ‎‏در محلش. پس خداوند ـ که والاست نامش ـ فرمود: ‏وَ نُنَزّلُ مِنَ الْقُران ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ‎ ‎لِلْمُؤْمنینَ وَ لا یَزیدُ الظّالِمینَ اِلا خَساراً و از ایشان ـ دام عزه ـ ملتمس هستم که نزد پروردگارش‏‎ ‎‏از این بنده به نیکویی یاد کند و مرا در هیچ حالی در دعا فراموش نفرماید؛ که براستی دعا‏‎ ‎‏دری است که برای دوستداران حضرتش گشوده است.‏

صحیفه امام، ج۱، ص:۱۹

. انتهای پیام /*