‏نجف اشرف، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب درباره تکلیف شرعی بودن قیام بر ضد شاه

اهم بیانات:

کدام یکی از قوانین اسلام در ایران و در محیط رژیم ایران جاری است؟ ظلم، که در‏‎ ‎‏آیات قرآن و در احکام اسلام آنقدر نسبت به آن صحبت شده است،راجع به ظالمین‏‎ ‎‏صحبت شده است، ایران و رژیم ایران عدالت پرورند؟ عدالت اجتماعی؟ عدالت‏‎ ‎‏اسلامی؟ خودشان را بازی می دهند یا ملت را می خواهند بازی بدهند؟ قرآن چه‏‎ ‎‏احترامی پیش شاه و دار و دستۀ شاه دارد؟ احترام قرآن همین است که از روی سالوسی‏‎ ‎‏طبعش کنند و به مردم بدهند برای اغفال؛

۱۵ خرداد نیامده، از قبل از اینکه ـ چندین روز مانده به ۱۵ خرداد ـ برای اینکه مبادا‏‎ ‎‏در ۱۵ خرداد یک چند نفری ناله کنند و شکایت کنند از کشتاری که در ۱۵ خرداد شد، از‏‎ ‎‏جنایاتی که با امر خود شاه ـ با امر خود شاه ـ در ۱۵ خرداد شد و خودش فرماندۀ نیروها‏‎ ‎‏بود برای کشتار مردم، برای اینکه مبادا یک ناله ای بکنند مردم، مبادا یک صحبتی بکنند‏‎ ‎‏مردم، قبل از اینکه حالا ۱۵ خرداد بیاید، مشغول گرفتن مردم هستند.

سران قوم باید روابط داشته باشند با هم، متفرق نباید باشند. امروز روزی نیست که‏‎ ‎‏شماها با تفرقه کار انجام بدهید. اگر چنانچه تفرقه داشته باشید، تا آخر همین هستید و از‏‎ ‎‏همین بدتر. تکلیف است، تکلیف الهی است، باید با هم باشید.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۴۰۴ - ۴۱۸

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع کارکنان مجله عروة الوثقی (رسالت و نقش نشریات در جامعه)

اهم بیانات:

‏ در پنجاه سال اخیر، زحماتی کشیده شد برای انحراف جوانان. آن همه مراکز فساد و‏‎ ‎‏نشریات فاسد و آزاد گذاشتن منکرات، همه برای این بود که صدای ملت در نیاید. اما‏‎ ‎‏آنچه که کردند، برایشان اثر نداشت. آنها که دیدند تبلیغاتشان آن گونه نبوده که اسلام را‏‎ ‎‏کنار بزند، حالا بیشتر در صدد هستند که اسلام را کنار بگذارند، سرانشان در خارج‏‎ ‎‏مشغول فساد هستند و قلمهایشان از خارج مایه می گیرد. باید همه دست به دست هم‏‎ ‎‏بدهید و این مملکت را در دست بگیرید

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۳۸۳ - ۳۸۵

***

جماران، ۱۳۶۲_ حکم ادامه کار ستاد پیگیری فرمان هشت ماده ای توسط قوه قضاییه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۴۶۶ - ۴۶۷

***

جماران، ۱۳۶۷_ پیام تشکر به روسای جمهور پاکستان و الجزایر (تبریک عید سعید فطر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۵۴ - ۵۵

***

. انتهای پیام /*