‏نجف اشرف، ۱۳۴۶_ نامه به آقای هزاوه (معرفی وکلای شرعی در تهران و قم)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۱۴۶

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع شرکت کنندگان در کنفرانس بررسی مداخلات امریکا درایران

اهم بیانات:

مع الأسف ملتهای ضعیف، کشورهای ضعیف در حال جنگ و در حال صلح، اینها‏‎ ‎‏پایمال می شوند. گفته می شود که خروس، هم در عزا و هم در عروسی ذبح می شود،‏‎ ‎‏ملتهای ضعیف هم اینطورند. من هر دو جنگ بین المللی را یادم هست، و گمان ندارم‏‎ ‎‏هیچ کدام از شما جنگ بین المللی اول را یادش باشد. ما در جنگ بین المللی هم مشاهده‏‎ ‎‏می کردیم، من کوچک بودم لکن مدرسه می رفتم، و سربازهای شوروی را در همان‏‎ ‎‏مرکزی که ما داشتیم؛ در خمین، من آنجا آنها را می دیدم، و مورد تاخت وتاز ما واقع‏‎ ‎‏شدیم در جنگ بین المللی اول. جنگ بین المللی دوم را بسیاری از شماها یادتان است که‏‎ ‎‏ما مورد تاخت وتاز این سه قوه واقع شدیم؛ امریکا، انگلستان، شوروی.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۳۷۳ - ۳۸۲

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران (تحول درونی ـ اتحاد حوزه و دانشگاه)

اهم بیانات:

آن چیزی را که دستگاههای جبّار، قدرتهای بزرگ از‏‎ ‎‏آن می ترسند آن عبارت از اسلام است. از اسلام اینها می ترسند، خصوصاً حالا که آسیب‏‎ ‎‏دیده اند از اسلام. پیشتر تصورات بود و اعتقاداتی که داشتند که اگر اسلام در این مملکت‏‎ ‎‏و در ممالک اسلامی تحقق پیدا بکند، آنطوری که باید باشد، ممکن است که به آنها‏‎ ‎‏صدمه بزند و آن غارتگریهایی که می خواستند بکنند، نتوانند بکنند. اما حالا آسیب را به‏‎ ‎‏عیان دیده اند. اینها دیدند که یک قدرت بزرگ شیطانی، یک قدرتی که همۀ قدرتها هم‏‎ ‎‏همراه او بودند، نتوانستند اینها را نگه دارند؛ این قدرت داخلی را نتوانستند با همۀ‏‎ ‎‏قدرتهای خارجی که پشت سرش بود، نگه دارند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۳۸۳ - ۳۹۵

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (قیام ۱۵ خرداد ـ دخالت های امریکا)

اهم بیانات:

شما باید بدانید که دخالت نظامی امریکا و همۀ شماها، دخالت نظام شوروی و همۀ‏‎ ‎‏وابستگان به او، دخالت شماها همه در کشور ما و حصر اقتصادی شماها، در آن ارادۀ‏‎ ‎‏ملت ما، آن تصمیم و ارادۀ ملت ما اثری نخواهد کرد و ما مهیای مرگ هستیم. شما ما را از‏‎ ‎‏چه می ترسانید؟

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۳۹۶ - ۳۹۹

***

جماران، ۱۳۶۲_ سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس و مسئولین بنیاد ۱۵ خرداد (مجلس و اهمیت آن)

اهم بیانات:

در کشوری که مثل کشور ایران بحمدالله الآن‏‎ ‎‏یک جمهوری اسلامی به تمام معنا هست و در صدد اسلامی کردن همۀ امور هست،‏ مجلس مثل، همان طوری که صنایع مادر ما داریم، مجلس هم اینطور است که اگر مجلس‏‎ ‎‏یک مجلس اسلامی که با انتخابات صحیح انجام بگیرد، و اشخاصی که انتخاب می شوند‏‎ ‎‏واقعاً منتخب ملت باشند، تمام کارهای کشور با دست مجلسیها اصلاح می شود.

ما هم امریکا را می شناسیم و هم شوروی را می شناسیم که اینها هیچ کدام صلح طلب‏‎ ‎‏نیستند، هردوشان جنگجو و با اسلحه می خواهند دیگری را از بین ببرند؛ منتها خوب دوتا‏‎ ‎‏قدرت در مقابل هم ایستاده اند و ‏‏اَللهُمَّ اشْغَلِ الظّالِمینَ بِالظّالِمین

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۴۶۸ - ۴۷۹

***

جماران، ۱۳۶۴_ نامه به نخست وزیر (موافقت با پرداخت اعتبار به صندوق تعاون صنفی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۲۷۲

***

. انتهای پیام /*