تشیع همان طور که مظهر مقاومت بوده است در تمام اعصار، از صدر اسلام، تشیع‏‎ ‎‏مظهر مقاومت و دفاع از حق بوده است اما هرگز اهل ظلم و ستم نبوده است. حکومتهایی‏‎ ‎‏که بر اساس مذهب تشیع پیش آمده و ثبت شده در تاریخ، همان طور که ظلم را تحمل‏‎ ‎‏نمی کرده اند، تحمیل ظلم را هم نمی کنند. اگر حکومتی با قانون اسلام پیش بیاید و مذهب‏‎ ‎‏تشیع آن را پیش ببرد، بنا برآن است که همین رویه را پیش ببرد. هیچ انسانی را بر اساس‏ مسلک مذهبی تحت فشار و سلب آزادی قرار ندهد.

صحیفه امام، ج۵، ص:۵۳۲

. انتهای پیام /*