انسان در این دنیا، هر انسانی که باشد از انسانهای بزرگ ـ مثل انبیا و اولیا ـ تا‏‎ ‎‏هر جا که برسد، مورد امتحان است. امتحان ملازم با وجود انسان است و هیچ انسانی‏‎ ‎‏بدون امتحان نخواهد در این عالم زیست کند. گاهی امتحان به خوف، به جوع، به نقص‏‎ ‎‏در اموال و اَنْفُس، به نقص در ثمرات و امثال اینهاست، که الآن در مراکزی که جنگزده‏‎ ‎‏است بسیاری از اینها تحقق دارد.

صحیفه امام، ج۱۳، ص:۴۵۴

. انتهای پیام /*