نجف اشرف، ۱۳۴۶_ پیام به سران دولت های اسلامی (تحریم روابط تجاری و سیاسی اسرائیل)

بسم الله الرحمن الرحیم‏

کراراً دولتهای اسلامی را دعوت به اتحاد و برادری نموده ام در مقابل اجانب و‏‎ ‎‏ایادی آنها که می خواهند با ایجاد نفاق در بین مسلمین و دولتهای اسلامی ممالک عزیز‏‎ ‎‏ما را در تحت اسارت و ذل استعمار نگه دارند و از مخازن معنوی و مادی آنها استفاده‏‎ ‎‏کنند.‏

کراراً دولتها را بخصوص دولت ایران را از اسرائیل و عمال خطرناک آن تحذیر‏‎ ‎‏نمودم. این مادۀ فساد که در قلب ممالک اسلامی با پشتیبانی دول بزرگ جایگزین شده‏‎ ‎‏است و ریشه های فسادش هر روزی ممالک اسلامی را تهدید می کند، باید با همت‏‎ ‎‏ممالک اسلامی و ملل بزرگ اسلام ریشه کن شود. اسرائیل قیام مسلحانه بر ضد ممالک‏‎ ‎‏اسلامی نموده است و بر دول و ملل اسلام قلع و قمع آن لازم است، کمک به اسرائیل چه‏‎ ‎‏فروش اسلحه و مواد منفجره و چه فروش نفت حرام و مخالفت با اسلام است، رابطه با‏‎ ‎‏اسرائیل و عمال آن چه رابطۀ تجاری و چه رابطۀ سیاسی حرام و مخالفت با اسلام است،‏‎ ‎‏باید مسلمین از استعمال امتعۀ‏‎[۲]‎‏ اسرائیل خودداری کنند. از خداوند تعالی نصرت اسلام‏‎ ‎‏و مسلمین را خواستار است. «والسلام علی من اتبع الهدی».‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی

‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۱۳۹

***

جماران، ۱۳۶۱_ پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان (حمله اسرائیل به جنوب لبنان)

اهم پیام:

‏‏من کلمۀ مبارکۀ استرجاع‏‎[۱]‎‏ را نه برای جنایات اسرائیل و شهادت و آسیب بسیاری از‏‎ ‎‏مسلمانان مظلوم جنوب لبنان عزیز می گویم، گرچه آن هم استرجاع دارد؛ و نه برای‏‎ ‎‏شهرها و روستاهای آن کشور اسلامی که به دست جنایتکار رژیم صهیونیستی کافر‏‎ ‎‏اسرائیل، اشغال و خراب شده است، گر چه آن هم استرجاع دارد؛ و نه برای آواره شدن‏‎ ‎‏هزاران خواهران و برادران آن محیط مظلوم اسلامی، گر چه آن هم استرجاع دارد؛ و نه‏‎ ‎‏برای فلسطینی های مظلوم زیر ستم اسرائیل، گرچه آن هم استرجاع دارد؛ و نه برای‏‎ ‎‏شهادت بیش از چهل نفر زن و مرد و کودک شیرخوار ایلام که به دست جنایتکار‏‎ ‎‏صدامیان، در حال شعار بر ضد امریکا و اسرائیل خونخوار، هدف بمب واقع، و آسیب‏‎ ‎‏بیش از دویست نفر مسلمان عشایر بیگناه و خرابی مسجد، تکیه، بیمارستان و خانه های‏‎ ‎‏مظلومان است، گرچه آن هم استرجاع دارد؛ بلکه برای بی تفاوتی کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏یعنی حکومتهای آنها استرجاع می کنم و ای کاش فقط بی تفاوتی بود.‏

من استرجاع برای پشتیبانی بسیاری از حکومتها از اسرائیل و صدام، این دو ولد‏‎ ‎‏نامشروع امریکا می کنم. من و هر مسلمانی در هر جا هست باید استرجاع کنیم برای‏‎ ‎‏کمکهای مادی و معنوی دولتهای کشورهای اسلامی به امریکا رأس جنایتکاران و‏‎ ‎‏اسرائیل و بعث عفلقی عراق، پیاده کنندۀ منویّات شوم امریکا و صهیونیسم جهانی.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۳۰۸ - ۳۰۹

***

جماران، ۱۳۶۴_ نامه به دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه (حل اختلافات در ارومیه)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۲۷۵

***

جماران، ۱۳۶۷_ نامه به آقای عباس واعظ طبسی (حفظ اموال وموقوفات آستان قدس رضوی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۶۰ - ۶۱

***

. انتهای پیام /*