همان نظرِ لطف خدا بود که شما با نداشتن سازمانی و با نداشتن برگ و ساز ارتشی، بر‏ قدرتهای بزرگ پیروز شدید. این نظر خدای تبارک و تعالی و تأیید اسلام بود این نظر‏‎ ‎‏اسلام است که شما را متحول کرده است، و شما آرزوی شهادت می کنید. تا شما به این‏‎ ‎‏حال هستید ـ و امید است که همیشه باشید ـ پیروز هستید. خداوند با شماست. قرآن کریم‏‎ ‎‏پناه همۀ ماست. ما برای قرآن قیام می کنیم و کردیم، و پیروز خواهیم بود. شما حق‏‎ ‎‏هستید، در مقابل باطل ایستاده اید و حق پیروز است. شما برای اسلام قیام کردید و‏‎ ‎‏پشتیبان شما اسلام است و کسی که پشتیبان او قرآن و اسلام باشد پیروز است.‏

صحیفه امام، ج۹، ص۴۲۲ 

پیروزی قیامی که برای قرآن کریم و اسلام باشد

. انتهای پیام /*