احتمالاً قضیۀ مبارزه با حجاب زنان مسلمان در فضای آموزشی، حرکتی انحرافی‏‎ ‎‏برای کمرنگ کردن جلوۀ عظیم دفاع جهان اسلام از رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و‏‎ ‎‏سلم ـ می باشد. گر چه خود این واقعه هم از دردهایی است که ملت های اسلامی گرفتار آن‏‎ ‎‏شده اند که چگونه در دنیای به اصطلاح آزاد، الزام زنان و دختران مسلمان به رفع حجاب‏‎ ‎‏عین دموکراسی است و فقط ما که گفته ایم کسی که به پیغمبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و‏‎ ‎‏سلم ـ توهین کند و اجماع فق های مسلمین فتوا به اعدام آن می دهند، خلاف آزادی است!‏‎ ‎‏راستی چرا دنیا در برابر کسی که اجازه ندهد تا دختران مسلمان به دلخواه خود با پوشش‏‎ ‎‏اسلامی در دانشگاه ها درس بخوانند یا تدریس کنند، ساکت نشسته است؟ جز این است‏‎ ‎‏که تفسیر و تأویل آزادی و استفاده از آن در اختیار کسانی است که با اساس آزادی‏‎ ‎‏مقدس مخالفند؟ امروز خداوند ما را مسئول کرده است، نباید غفلت نمود. امروز با‏‎ ‎‏جمود و سکون و سکوت باید مبارزه کرد و شور و حال حرکت انقلاب را پا برجا داشت.‏‎ ‎‏من باز می گویم همۀ مسئولان نظام و مردم ایران باید بدانند که غرب و شرق تا شما را از‏‎ ‎‏هویت اسلامی تان ـ به خیال خام خودشان ـ بیرون نبرند، آرام نخواهند نشست.

صحیفه امام، ج۲۱، ص:۳۲۸

. انتهای پیام /*