باید توجه داشته باشید که حجابی که اسلام قرار داده است برای حفظ آن ارزش های شماست هر چه را که خدا دستور فرموده است چه برای زن و چه برای مرد برای این است که آن ارزش های واقعی که این ها دارند و ممکن است و به واسطه وسوسه های شیطانی یا دست های فاسد استثمار و عمال استعمار پایمال می شدند این ها، این ارزش ها زنده بشود.

«صحیفه امام، جلد ۱۹، صفحه ۱۸۵»

. انتهای پیام /*