‏‏مهم این است که این اشخاصی که از مسائل دورند، از مسائل روز دورند، از مسائل‏‎ ‎‏اسلامی دورند، اسلام را نشناخته اند، اینها آگاه بشوند؛ اینها را تربیت بکنید. بالاتر‏‎ ‎‏فاجعه ای که برای این ملت اتفاق افتاده است در این ظرفهای طولانی، این است که‏‎ ‎‏فکرشان عوض شده است. یک فکر غربی شده است فکرشان، توجهشان، همه به این‏‎ ‎‏است که ما خودمان چیزی نداریم، از خارج باید بیاید. اینها باید علاج بشود، به آنها‏‎ ‎‏فهمانده بشود که ما خودمان همه چیز داریم، غرب به ما محتاج است، نه ما به او. این‏‎ ‎‏احتیاج است که آنها را وادار می کند که با همۀ قوا طرفداری از محمدرضا بکنند، برای‏‎ ‎‏اینکه می بینند محتاج به او هستند، محتاج به این هستند که به این مملکت تسلط پیدا بکنند‏‎ ‎‏و از ذخایر این مملکت ببرند. مملکت ما یک مملکت غنی ای است، یک مملکتی است‏‎ ‎‏که همه چیز خودش را می تواند اداره بکند. وسعتش وسعتی است که برای ـ از قراری که‏‎ ‎‏احتمال می دهند ـ برای صد و پنجاه میلیون جمعیت کافی است و ذخایرش ذخایر بسیار‏‎ ‎‏ارزنده است و امیدوارم که ذخایر انسانی اش هم رشد پیدا بکند و انسانها انسانهای رشید‏‎ ‎‏بشوند. آنهایی که، خواهرهایی که تاکنون داخل در مسائل روز نبودند داخل بشوند،‏‎ ‎‏قشرهایی که فکر نمی کردند در این امور به فکر بیفتند. اشخاصی که با قلم و قدم خودشان‏ ‏غربی فکر می کردند و دعوت به غرب می کردند به خود بیایند و دعوت بکنند به آن‏‎ ‎‏چیزهایی که ما داریم. ما همه چیز داریم. فرهنگ ما فرهنگ غنی است. مملکت ما‏‎ ‎‏مملکت غنی است. مُنتها نگذاشتند که این امور تحقق پیدا بکند.‏

. انتهای پیام /*