خداوندا! تو می دانی که امت رسول تو در این مملکت مواجه با همۀ توطئه ها است و‏‎ ‎‏ایادی شیطان در داخل و خارج او را آرام نمی گذارند و تلاشها هر روز برای در تنگنا و‏‎ ‎‏مضیقه قرار دادن این ملت در امور اقتصاد فزونتر می شود.

خداوندا! تو می دانی مردم ما مشکلات را به جان و دل خریده اند و از هیچ چیزی غیر‏‎ ‎‏تو ترس و بیم ندارند و تمام زجرها و دردها را تحمل می کنند، همۀ پیروزیها را از آن تو و‏‎ ‎‏به عنایت تو می دانند، پس ما را به عنایت دوبارۀ خود همراهی نما و دلهای ملت ما را به‏‎ ‎‏نصر و پیروزی خود امیدوارتر ساز و رزمندگـان جبهۀ ما را به مدد غیبی و جنود مخفی‏‎ ‎‏خود غالب و پیروز گردان و توان و صبر و استقامت ما را در تحمل سختیها و مشکلات‏‎ ‎‏افزون نما و نعمت رضایت در شکست و پیروزی را به ما ارزانی فرما و دل مردم ما را که‏‎ ‎‏برای دین تو شهید و مفقود و مجروح و اسیر داده اند و سختی هجران عزیزان را به عشق‏‎ ‎‏لقا و رضای تو تحمل کرده اند، شادمان فرما و همۀ ما را در مسیر بندگی خود عاشق و درد‏‎ ‎‏آشنا فرما و شهیدان ما را از کوثر زلال ولایت خود و رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله‏‎ ‎‏وسلم ـ و ائمۀ هدی ـ علیهم صلوات الله ـ سیراب نما و انقلاب اسلامی ما را به انقلاب‏‎ ‎‏مصلح کل متصل فرما. «انک ولیّ النعم».‏


صحیفه امام، ج۲۰، ص:۳۴۷

. انتهای پیام /*