ما مفتخریم که ائمۀ معصومین ما ـ صلوات اللّه و سلامه علیهم ـ در راه تعالی‏‎ ‎‏دین اسلام و در راه پیاده کردن قرآن کریم که تشکیل حکومت عدل یکی از‏‎ ‎‏ابعاد آن است، در حبس و تبعید به سر برده و عاقبت در راه براندازی‏‎ ‎‏حکومتهای جائرانه و طاغوتیان زمان خود شهید شدند و ما امروز مفتخریم که‏‎ ‎‏می خواهیم مقاصد قرآن و سنت را پیاده کنیم و اقشار مختلفۀ ملت ما در این راه‏‎ ‎‏بزرگِ سرنوشت ساز سر از پا نشناخته، جان و مال و عزیزان خود را نثار راه خدا‏‎ ‎‏می کنند.‏

. انتهای پیام /*