ما دست این ابرقدرتها را از مخازن خودمان و تسلطشان را از‏‎ ‎‏کشور خودمان کوتاه کرده ایم و آنها ساکت نمی نشینند. و ما باید توجه داشته باشیم و با‏‎ ‎‏کمال قدرت، اتکال به یک قدرت غیر متناهی ـ و آن قدرت الهی است ـ ‏‏[‏‏داشته باشیم.‏‏]‏‎ ‎‏وقتی که ما پشتوانه مان قدرت الهی است و پشتوانه مان اسلام است و مقصدمان حق است،‏‎ ‎‏برای چی در این مصائب سست بشویم؛ وقتی که ما راه خودمان را یافته ایم ملت راه‏‎ ‎‏خودش را یافته است و آن راه را دارد با کمال جدیت و قدرت تعقیب می کند. البته راه‏‎ ‎‏حق دشواریها دارد، راه حق ناگواری ها دارد، لکن آن که اهل حق است و راه حق را‏‎ ‎‏می خواهد برود، آن نباید هیچ تصور این را بکند که کوچکترین سستی را به خودش راه‏‎ ‎‏بدهد و باید با کمال قدرت به پیش برود؛ 

صحیفه امام، ج۱۵، ص:۷

. انتهای پیام /*