یکی از خصلتهای ذاتی تشیع، از آغاز تاکنون، مقاومت و قیام در برابر دیکتاتوری و‌‎ ‌‏ظلم است که در تمامی تاریخ شیعه به چشم می خورد؛ هر چند که اوج این مبارزات در‌‎ ‌‏بعضی از مقطعهای زمانی بوده است.

صحیفه امام ج ۵ ص۴۰۷

. انتهای پیام /*