با اعتراف به عجز، برای شهیدان آرزوی رحمت خاص الهی و برای‏‎ ‎‏جانبازان،این شهیدان زنده، سلامت و برای اسرا و مفقودین عزیز و دلیر، آرزوی‏‎ ‎‏بازگشت به میهن و برای مادران و پدران وهمسران و فرزندانشان،این نمونه های صبر و‏ ‏مقاومت،صبر و سعادت داریْن،‏ و برای رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل،‏‎ ‎‏پیروزی درخواست می نماییم.‏

صحیفه امام، ج ۱۹، ص:۴۰ و ۴۵

. انتهای پیام /*