از جمله شغلهای بسیار مقدس شغل پزشکی است. شغلی است که اگر پزشکها به‏‎ ‎‏تکالیف خودشان، تکالیف انسانی خودشان عمل بکنند، این شغل بسیار شریف و یک‏‎ ‎‏عبادتی است. و همین طور پرستاری؛ این شغل پرستاری از شغلهای بسیار شریفی است‏‎ ‎‏که اگر چنانچه، انسان با وظایف انسانی و شرعی خودش عمل بکند، این یک عبادتی‏‎ ‎‏است که در تراز عبادتهای درجه اول است.

صحیفه امام جلد ۱۲ ص ۲۸۵

. انتهای پیام /*