امام حسین با عدۀ کم همه چیزش را فدای اسلام کرد. مقابل یک امپراتوری بزرگ‏‎ ‎‏ایستاد و «نه» گفت. هر روز باید در هر جا این «نه» محفوظ بماند و این مجالسی که هست‏‎ ‎‏مجالسی است که دنبال همین است که این «نه» را محفوظ بدارد. بچه ها و جوانهای ما‏‎ ‎‏خیال نکنند که مسئله، مسئله «ملتِ گریه» است! این را دیگران القا کردند به شماها که‏‎ ‎‏بگویید «ملتِ گریه»! آنها از همین گریه ها می ترسند، برای اینکه گریه ای است که گریه بر‏‎ ‎‏مظلوم است؛ فریاد مقابل ظالم است. دسته هایی که بیرون می آیند، مقابل ظالم هستند؛‏‏ قیام کرده اند. اینها را باید حفظ کنید. اینها شعائر مذهبی ماست که باید حفظ بشود.

«صحیفه امام، جلد ۱۰، صفحه ۳۱۵»

. انتهای پیام /*