اگر شما اعتقاد به اسلام دارید و عقیده دارید ـ چنانچه دارید ـ و‏‎ ‎‏اعتقاد دارید که باید کشور با قدرت پیش برود و در این موضع در جنگ پیروز بشود، راه‏‎ ‎‏برای ابرقدرت ها بسته بشود و کشور ما قوی بشود، باید کوشش کنید در تأیید، نه کوشش‏‎ ‎‏کنید در انتقاد. انتقاد سالم باید بکنید، این هم در پیشرفت مسائل مؤثر است. انتقاد سالم و‏‎ ‎‏راهنمایی دولت در همه کارهایی که می خواهد انجام بدهد، اینها از اموری است که لازم‏‎ ‎‏است. اما اینکه خدای نخواسته، یک وقت برای اینکه اثبات کنید مطلب خودتان را راجع‏‎ ‎‏به دولت، بخواهید کارشکنی بکنید، دولت را به شکست وادار کنید، ملت را تضعیف‏‎ ‎‏کنید، دولت را تضعیف کنید، اسلام را به شکست برسانید، این یک مطلبی است که الزاماً‏‎ ‎‏باید جلوش گرفته بشود و من امیدوارم این جور نباشد.‏


صحیفه امام، ج۱۹، ص:۳۹۸

. انتهای پیام /*