یکی از اموری که ممکن‏‎ ‎‏است گفته بشود این است که دولت برای مردم کاری نکرده. چنانچه دیدید که بعضی‏‎ ‎‏افراد گفتند این را که دولت کاری برای مردم نکرده. خوب! این برای این است که البته‏‎ ‎‏بعضیشان سوءنیت دارند. لکن مردم باید بفهمند که دولت چه کرده است برای مردم. این‏‎ ‎‏قاعده اش بود از اوّلی که دولت تأسیس می شود هرکاری که انجام می دهند برای مردم‏‎ ‎‏ذکر کنند که مردم بفهمند که چه کرده است دولت و چه کارهای بزرگی کرده است دولت.‏‎ ‎‏و حالا که مجال پیدا شده و «هفته دولت» است باید بیشتر این مطلب تعقیب بشود.

صحیفه امام جلد ۱۹ ص ۳۳

. انتهای پیام /*