‏شهید بزرگ ما،مرحوم مدرس،که القاب برای او کوتاه و کوچک است،ستارۀ درخشانی‏‎ ‎‏بود بر تارک کشوری که از ظلم و جور رضاشاهی تاریک می نمود. و تا کسی آن زمان را‏‎ ‎‏درک نکرده باشد، ارزش این شخصیت عالیمقام را نمی تواند درک کند. ملت ما مرهون‏‎ ‎‏خدمات و فداکاریهای اوست. ‏

صحیفه امام جلد ۱۹ ص ۷۳

. انتهای پیام /*