کسانی که از اول کودکی تا آن وقتی که به حکومت رسیدند در مهد آرامش و‏‎ ‎‏رفاه بار آمدند، اینها ادراک این مطلب را که قشر دیگری هم ما داریم که قشر مستمند‏‎ ‎‏است نمی کردند. اگر هم یک وقتی هم در ذهنشان می آمد، عبور می کرد. فکر این نبودند‏‎ ‎‏که این طبقه هم یک موجودیتی دارد و باید برای موجودیت اینها هم فکری کرد.

صحیفه امام، ج۱۸، ص:۲۷

. انتهای پیام /*